اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن کامران دستجردی

حسن کامران دستجردی،

دانشیار
  • هیئت امنای دانشگاه اصفهان (مرحله اول)
  • مشارکت فعال در برگزاری همایش ملی سکونت گاههای غیررسمی چالش ها، راهبردها، با محوریت منطقه کلان شهری تهران
  • هیئت امنای دانشگاه اصفهان
  • کمیته علمی کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
  • عضو شورای سیاست گذاری کنگره جغرافیدانان
  • رییس انجمن جغرافیای ایران
  • کمیته داوری

طرح های کاربردی