اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن کامران دستجردی

change-logo

حسن کامران دستجردی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زاهد مردانی تحلیل ژئوپلیتیکی ابعاد حقوقی وسیاسی در روند مناقشه قره باغ کوهستانی کارشناسی ارشد
میرحسن موسوی تحلیل ژئوپلیتیکی همگرایی بین کردستان عراق و رژیم صحیونیستی و تاثیر آن برمنافع ملی ایران کارشناسی ارشد
مریم پرورده بررسی جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 کارشناسی
سعید رجبی تبیین ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مدل رفتاری رابرت مگ کول کارشناسی ارشد
نیما رجبلو تحلیل کدهای ژئوپلیتیکی شرق ایران دکتری
حمید تاج دوزیان بررسی نقش جغرافیا -فرهنگ در تکوین ساختار ژئوپولتیکی حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران وایالت متحده آمریکا دکتری
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
زاهد مردانی تحلیل ژئوپلیتیکی ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشه ناگورنو قره‌باغ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
محمدصادق یحیی پور تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی دکتری دانلود 1393/08/28
نیما رجبلو تحلیل کدهای ژئوپلیتیکی شرق ایران دکتری دانلود 1391/06/29
مصطفی رشیدی کردارهای جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی به عنوان کرداری ژئوپلیتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
افشین کرمی تحولات جغرافیایی سیاسی مرزهای غربی ایران در 200 سال اخیر و چشم انداز پیش رو کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/4
افشین متقی دستنایی تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی در سیاست خارجی ترکیه با رویکرد سازه انگاری از سال 1995 تا سال 2011 میلادی دکتری دانلود 1390/11/29
احد محمدی تنگناها و پتانسیلهای ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
میرحسن موسوی تحلیل ژئوپلیتیکی همگرایی بین کردستان عراق و رژیم صهیونیستی و تاثیر آن برمنافع ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیا و راهبرد ملی 4802228 2 44 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 19 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی جغرافیای فرهنگی 4820062 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیای فرهنگی 4801269 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 19 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1