اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن کامران دستجردی

change-logo

حسن کامران دستجردی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
زاهد مردانی تحلیل ژئوپلیتیکی ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشه ناگورنو قره‌باغ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
محمدصادق یحیی پور تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی دکتری دانلود 1393/08/28
نیما رجبلو تحلیل کدهای ژئوپلیتیکی شرق ایران دکتری دانلود 1391/06/29
مصطفی رشیدی کردارهای جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی به عنوان کرداری ژئوپلیتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
افشین کرمی تحولات جغرافیایی سیاسی مرزهای غربی ایران در 200 سال اخیر و چشم انداز پیش رو کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/4
افشین متقی دستنایی تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی در سیاست خارجی ترکیه با رویکرد سازه انگاری از سال 1995 تا سال 2011 میلادی دکتری دانلود 1390/11/29
احد محمدی تنگناها و پتانسیلهای ژئوپلیتیکی استقلال سیاسی کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
میرحسن موسوی تحلیل ژئوپلیتیکی همگرایی بین کردستان عراق و رژیم صهیونیستی و تاثیر آن برمنافع ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیا و راهبرد ملی 4802228 2 42 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مطالعات جهان 4801284 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جغرافیا و راهبرد ملی 4802228 2 44 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 19 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی جغرافیای فرهنگی 4820062 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیای فرهنگی 4801269 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 19 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1