اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن کامران دستجردی

حسن کامران دستجردی،

دانشیار
  • عضو شورای سیاست گذاری کنگره جغرافیدانان
  • کمیته علمی کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
  • رییس انجمن جغرافیای ایران