اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهرنوش قدیمی

مهرنوش قدیمی

مهرنوش قدیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرسا بحیرائی تاثیر تکتونیک بررسی تشکیل دریاچه های ایران ( دریاچه گهر و پریشان) کارشناسی
یوسف بخشی پورآبخواره پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل ( ا اچ پی) شهرستان ورزقان کارشناسی
عرفان حضرتی باروق بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز سقز استان کردستان کارشناسی
نیکو نویدی اثر توسعه خشکسالی بر فرسایش خندقی در منطقه آذرشهر چای کارشناسی
پریسا شجاعی رنجبر ژئوتوریسم دربند با مدل پرالونک کارشناسی
افشین امیری شناسایی و ویژگی های تکتونیک فعال گسل دهشیر با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
احسان دستکردی آهوان ارزیابی مخاطره زمین‌لرزه در گستره شهر کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
یاسمن عباسی Investigation of the relationship between groundwater level fluctuations and land subsidence in Hashtgerd plain کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/02
تینا فقیهی تحلیل تاثیر تغییرات اکوژئومورفولوژی حوضه ها بر پایداری آبراهه (مطالعه موردی: زیرحوضه های سنج و برغان در استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/12
هانیه مقدم Reducing the risk of water scarcity in bio-complexes by relying on the construction of underground storage / Case study: New Town of Parand کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای خاک ها 4820055 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
مخاطرات محیطی 4801199 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضیات 1 4801024 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ریاضیات 1 4801024 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جغرافیای خاک ها 4820055 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی 4801277 2 10 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی 4801277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نواحی جغرافیایی ایران 4820085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جغرافیای خاک ها 4820055 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات 1 4801024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات 1 4801024 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیای خاک ها 4820055 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مخاطرات طبیعی 4820057 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی 4801277 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2