اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهرنوش قدیمی

مهرنوش قدیمی

مهرنوش قدیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
افشین امیری شناسایی و ویژگی های تکتونیک فعال گسل دهشیر با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
احسان دستکردی آهوان ارزیابی مخاطره زمین‌لرزه در گستره شهر کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
هانیه مقدم Reducing the risk of water scarcity in bio-complexes by relying on the construction of underground storage / Case study: New Town of Parand کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای خاک ها 4820055 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی 4801277 2 10 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی 4801277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نواحی جغرافیایی ایران 4820085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جغرافیای خاک ها 4820055 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات 1 4801024 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات 1 4801024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیای خاک ها 4820055 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مخاطرات طبیعی 4820057 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی 4801277 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی اکولوژی جغرافیای زیستی 4801436 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی 4820071 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2