اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا عیسی پره پهنه بندی جایگاه سوخت دو منظوره(بنزین گاز) در شهر تهران( مطالعه موردی منطقه 1 تهران) کارشناسی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی سنجش از دور 4820072 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نقشه خوانی 4820069 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کارآفرینی در سنجش از دور و GIS 4801296 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
نقشه خوانی 4820069 2 04 | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 33 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارآفرینی در سنجش از دور و GIS 4801296 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فتوگرامتری 4803342 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل های مکانی با GIS 4803336 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1