اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد،

دانشیار
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

طرح های کاربردی