اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد،

دانشیار
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  • عضو کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

طرح های کاربردی