اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم مقیمی

ابراهیم مقیمی،

استاد
  • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین
  • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین. ، سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
  • عضو کمیته علمی بررسی مسئله انتقال پایتخت
  • عضو قطب علمی ژئومورفولوژی و پایداری محیط
  • مشاور کار گروه شهر سازی و معماری و میراث فرهنگی " هیات ویژه کار گروه ملی سیلاب"
  • مشاور پژوهشکده سوانح طبیعی جهت تدوین قانون و لوایح مدیریت بحران کشور
  • عضو کار گروه مخاطرات محیطی کمیته برنامه ریزی وزارت علوم