اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دره میرحیدر

change-logo

دره میرحیدر (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمه



کتب تالیفی



مقالات ملی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدرئوف حیدری فر بررسی تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن دکتری دانلود 1385
رضا مومن زاده بررسی قابلیتها و موانع توسعه درشهرستان اردستان ازدیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد 1376
محمدعلی احمدیان جغرافیای مسکن در سه روستای: سن سن ، ببدک ، میان دره کارشناسی ارشد 1355
محمدعلی احمدیان جغرافیای مسکن در سه روستای سن سن, بیدک, میان دره کارشناسی ارشد 1355
زهرا احمدی پور دریای خزر و ژئوپلتیک جدید منطقه دکتری 1376
عفت اخلاقی عوامل جغرافیایی موثر در سیاست خارجی ایراندر دوره قاجاریه کارشناسی ارشد دانلود 2536
عفت اخلاقی عوامل جغرافیائی موثر در سیاست خارجی ایران در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد 2536
عشرت ایزدی بررسی تحول مفاهیم حکومت و دولت در ایران بر اساس اسناد تاریخی (از دوران ماد تا ظهور حکومت اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1380
بهرام امیراحمدیان تحلیل ژئوپلتیکی بحرانهای منطقه قفقاز کارشناسی ارشد 1383
عزیز امیرپور ناحیه گرایی؛ کشاکشهای قومی و سیاسی(نمونه موردی: شمال عراق از سال 1332 تا سال 2003) کارشناسی ارشد 1383
اکبر بابامرادی جغرافیای انتخابات و جنبه های کاربردی آن در ایران کارشناسی ارشد 1376
زهرا پیشگاهی فرد مکان مطلوب برای مرکز سیاسی جدید از نظر جغرافیا کارشناسی ارشد 1371
محمد تاجیک بررسی قابلیتها و موانع توسعه در شهرستان نیشابور از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد 1379
عطا تقوی ژئوپلیتیک جدید ایران : از قزاقستان تا گرجستان کارشناسی ارشد 1376
عطا تقوی ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان کارشناسی ارشد دانلود 1376
غلامحسین حیدری بررسی تحول تاریخی نقش منطقه ای ایران از دیدگاه ژیوپلتیکی دکتری 1377
اردلان حسینی چگونگی برقراری گفتگوی میان قومی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسین حمیدی نیا مقایسه جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل از نظر روش شناسی و محتوا کارشناسی ارشد 1381
حسین حمیدی نیا کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست دکتری دانلود 1386
علی دوست امیری نقش نیروهای مرکزگرا و مرکز گریز در همبستگی ملی: مطالعه موردی: استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1385
علی دوست امیری نقش نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در همبستگی ملی( مطالعه موردی: استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
قربانعلی ذکی بررسی نظام جغرافیایی-سیاسی ناحیه ای و امکان سنجی آن در ایران کارشناسی ارشد 1380
عمران راستی ژئوپلیتیک محلی و نقش حکومت در ساماندهی آن مطالعه موردی: جنوب شرق ایران دکتری دانلود 1390/03/24
عمران راستی عدالت سرزمینی در ایران: در نظر و عمل کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
نیما رجبلو بررسی سیر تحولات جغرافیای سیاسی در ایران از تاسیس دارالفنون تا زمان حاضر کارشناسی ارشد دانلود 1384
عبدالرسول سنبلی بررسی محدودیتها و قابلیتهای توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/02
نورمحمد صوفی اهمیت امنیت انرژی درمنطقه ژئوپولتییک خلیج فـارس وتاثیـرآن بـرامنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
سهراب عسگری ژئوپولیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر لزوم افراز فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی دکتری دانلود 1382
بهادر غلامی تغییرات اقلیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌های جدید در جغرافیای سیاسی دریاها (مطالعه موردی: ذوب شدن یخ‌های قطب شمال) دکتری دانلود 1394/12/08
محمدرضا کفاش جمشیدی تحلیلی از نیروهای مرکز گراو مرکز گریز در آذربایجان (ایران) کارشناسی ارشد 1375
علیرضا محرابی بررسـی عوامـل موثردرتکوین اندیشـه حکومت جمهوری اسـلامی ایـران وتحـولات آن دکتری دانلود 1382
فاطمه سادات میراحمدی تبیین سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1395/05/24
اسکندر مرادی ژئوپولیتیک وگفتمان: بازخوانی فراروایت های دانش/قدرت دکتری دانلود 1390/02/04
علی اصغر مظفری جغرافیای سیاسی مرزهای غربی و شرغی ایران کارشناسی ارشد 1351
مرتضی مولوی پور چیستی قلمروهای ایلی در جغرافیای سیاسی ایران(مورد مطالعاتی: ایل بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
علی اصغر نصیری دهبنه دره آبعلی:اوضاع طبیعی، انسانی و اقتصادی کارشناسی ارشد 1358
علی نوروزی اندازه دولت و سیر تحولات آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درایران کارشناسی ارشد دانلود 1383