اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه خوانی 4820069 2 01 | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نقشه خوانی 4820069 2 03 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ژئومورفولوژی ساحلی ایران 4801246 2 01 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی عمومی 4801285 2 01 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش از دور در علوم زمین و مخاطرات 4803074 2 33 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803611 2 25 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نقشه خوانی 4820069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول پایش در سنجش از دور 4803356 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی ساحلی ایران 4801246 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی عمومی 4801285 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی سنجش از دور 4820072 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مخاطرات طبیعی 4820057 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیا 4803601 2 30 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیا 4803601 2 26 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1