اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عفت عبدالملکی روند گسترش فیزیکی تهران طی سال های 2000-1376 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست کارشناسی
مطهره ابریشمی برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی
کیوان عزی مند شناسایی تغییرات و طبقه بندی اراضی ساخته شده با استفاده از تصاویر سنجش از دور کارشناسی ارشد
سیما فاتحیان توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه به منظور پایش آلودگی های ساحلی( نمونه موردی .نوشهر ، مازندران) کارشناسی ارشد
مهسا قیساری گسترش فیزیکی شهرهای ساحلی در ارتباط با تغییرات تراز آب دریای خزر با استفاده از داده های اپتیک و رادار (مورد مطالعه گمیشان و بندر انزلی) کارشناسی ارشد
علی قربانی عمق سنجی دریای خزر... کارشناسی
محسن هفتانی محاسبه تغییرات دمایی سطح یخچال با استفاده از تصاویرلندست کارشناسی
فاطمه حسنی روند گسترش کالبدی شهر و ارائه الگوی بهینه با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی مزارشریف) کارشناسی ارشد
جاوید هژبری خوشمهر تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیه ( با استفاده از تصاویر ماهواره ای ) کارشناسی ارشد
مائده سادات حسینی دورسنجی توپوگرافی و سنگ شناسی (واحد آندزیتی) آتشفشان بزمان با استفاده از داده های سنجنده ASTER کارشناسی
نصرالله کیانی قلعه سرد روند تغییرات شاخص های پوشش گیاهی در ارتباط با پارامترهای بارش و دمابا استفاده از تصاویر لندست کارشناسی ارشد
میترا معروفی پایش فصلی رسوبات پلایا جنوب شرق دریای خزر(گمیشان) با استفاده تز داده های سنسور استر کارشناسی
عصمت میرزائی مقایسه تصاویر ماهواره ای لندست و مادیس جزیره حرارتی کلانشهر تهران و الگوی فضایی آن کارشناسی ارشد
حسین پناهی بررسی آنرمالی های حرارتی جنوب شرق ایران کارشناسی
مجتبی رحمانی پایش تغییرات تالاب انزلی(سطح آب)طی سال های 1985 تا 2017 با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی
زهرا رضائی تاثیر جنگ در روند کالبدی شهر کابل با استفاده از سری های زمانی لندست و مدل سازی GIS کارشناسی ارشد
هادی شفیعی برزکی توزیع مکانی زمانی الگوی حرارتی شهر تهران با استفاده از تلفیق تصاویر چند سنجنده ای کارشناسی ارشد
شیرین شکوفه فردجهرمی پایش مواد معلق دهانه رودخانه کارشناسی
امیر طاحونی نقش پوشش های انعکاسی و اثر آن روی دمای سطح زمین با استفاده از داده های چند سنسوره کارشناسی ارشد
داریوش یاورعشایری شناسایی پهنه ای ساحلی جنوب دریای خزر مستعد فعالیت های نظامی با استفاده از داده های GIS & RS کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه خوانی 4820069 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نقشه خوانی 4820069 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ژئومورفولوژی ساحلی ایران 4801246 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی عمومی 4801285 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش از دور در علوم زمین و مخاطرات 4803074 2 33 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803611 2 25 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی سنجش از دور 4820072 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نقشه خوانی 4820069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول پایش در سنجش از دور 4803356 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی ساحلی ایران 4801246 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی عمومی 4801285 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی سنجش از دور 4820072 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مخاطرات طبیعی 4820057 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیا 4803601 2 26 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیا 4803601 2 30 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1