مجلات علمی و پژوهشی مجلات علمی و پژوهشی

 

مجلات فارسی
 

پژوهش های جغرافیای طبیعی                                                                                                                                                                                                         http://jphgr.ut.ac.ir

 

پژوهش های جغرافیای انسانی                                                                                                                                                                                                           http://jhgr.ut.ac.ir

 

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری                                                                                                                                                                              http://jurbangeo.ut.ac.ir

 

مجلات انگلیسی

 

Natural Environment Change                 http://jnec.ut.ac.ir

 

Political Geography Research