دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,146 نتیجه
از 58
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 4802267 2 دکتری جغرافیا 22 محمد امین خراسانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی 4803634 2 دکتری جغرافیا 33 سیدکاظم علوی پناه | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 کارشناسی جغرافیا 02 علی حسینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 02 زهرا ترکاشوند هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 01 زهرا ترکاشوند هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
ارزیابی سیاست های مسکن و بازآفرینی شهری 4802323 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 کرامت اله زیاری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
جغرافیای انتخابات 4802543 2 کارشناسی جغرافیا 04 زهرا پیشگاهی فرد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (16:00 - 18:00)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 04 میثم ارگانی | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 02 میثم ارگانی | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 کارشناسی جغرافیا 04 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (16:00 - 18:00)
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 کارشناسی جغرافیا 02 سعید زنگنه شهرکی | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری 4802277 2 دکتری جغرافیا 22 حسین حاتمی نژاد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
مسکن و اسکان غیر رسمی 4802653 2 کارشناسی جغرافیا 01 حسین حاتمی نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 دکتری جغرافیا 44 یاشار ذکی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
سکونت گاه های غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه 4802262 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 حسین حاتمی نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 4802305 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 سیدعلی بدری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
مدیریت ریسک و تاب آوری نواحی روستایی 4802304 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 سیدعلی بدری | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشارکتی 4802306 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 محمدرضا رضوانی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
مدل ها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری 4802292 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 رحمت اله فرهودی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی و اقلیم) 4802144 2 کارشناسی جغرافیا 02 مهران مقصودی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,146 نتیجه
از 58