دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,663 نتیجه
از 84
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 کارشناسی جغرافیا 03 سعید حمزه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 سیدعباس رجائی | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 20 سیدعباس رجائی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00)
ژئواستراتژی 4804072 2 دکتری 44 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 علی درویشی بلورانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
جغرافیا و راهبرد ملی 4802228 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 42 حسن کامران دستجردی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (13:00 - 15:00)
جغرافیای خاک ها 4820055 2 کارشناسی جغرافیا 02 مهرنوش قدیمی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران 4804064 2 کارشناسی ارشد 45 یاشار ذکی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
ژئوپلیتیک منابع و محیط زیست 4804063 2 کارشناسی ارشد 45 مرجان بدیعی ازنداهی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 44 بهادر زارعی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (15:00 - 17:00)
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 42 بهادر زارعی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (15:00 - 17:00)
تاریخ تحولات ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804056 2 کارشناسی ارشد 44 رسول افضلی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/02 (15:00 - 17:00)
تاریخ تحولات ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804056 2 کارشناسی ارشد 42 رسول افضلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (15:00 - 17:00)
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803086 2 دکتری 33 سعید حمزه هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (13:00 - 15:00)
مدیریت سیاسی فضای بین المللی 4802551 2 کارشناسی جغرافیا 04 رسول افضلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (14:00 - 16:00)
روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری 4802284 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 احمد پوراحمد | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری 4802284 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 20 احمد پوراحمد | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی 4802300 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 علیرضا دربان استانه | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
محیط طبیعی شهر 4802285 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 20 حسین حاتمی نژاد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
محیط طبیعی شهر 4802285 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 حسین حاتمی نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,663 نتیجه
از 84