دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,026 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 4802296 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 سیدعلی بدری هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 4802274 2 دکتری جغرافیا 22 سیدعباس رجائی 1398/10/29 (15:00 - 17:00)
آمار پیشرفته 4802539 2 کارشناسی جغرافیا 01 سعید بازگیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
آمار پیشرفته 4803324 2 کارشناسی جغرافیا 03 علیرضا دربان استانه 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری (رشد هوشمند، شهر خلاق و ...) 4802272 2 دکتری جغرافیا 22 کرامت اله زیاری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 کارشناسی جغرافیا 03 سعید حمزه 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 20 سیدعباس رجائی 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 سیدعباس رجائی 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی 4802301 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 حسنعلی فرجی سبکبار هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران 4802275 2 دکتری جغرافیا 22 حسین حاتمی نژاد هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 01 فرامرز خوش اخلاق هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 02 علی اکبر شمسی پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
روش ها و فنون تصمیم گیری 4804058 2 کارشناسی ارشد 44 حسنعلی فرجی سبکبار هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 نجمه نیسانی سامانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 میثم ارگانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00)
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 04 معصومه مقبل 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 03 ابوالقاسم گورابی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 02 معصومه مقبل 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 01 ابوالقاسم گورابی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 4802309 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 محمدرضا رضوانی هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 1,026 نتیجه
از 52