دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,711 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 سیدیوسف عرفانی فرد | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته 4803603 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 میثم ارگانی | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1400/11/02 (15:00 - 17:00)
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته 4803603 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 محمدرضا جلوخانی نیارکی | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00)
سنجش از دور هوابرد 4801481 2 کارشناسی 03 سیدیوسف عرفانی فرد | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
تحلیل و پیش نگری تغییرات آب و هوایی 4801476 2 دکتری 11 معصومه مقبل هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00)
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 کارشناسی جغرافیا 03 سعید حمزه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4802287 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 سیدعباس رجائی هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی 4801464 2 کارشناسی ارشد 11 منصور جعفربگلو | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 03 علی اکبر شمسی پور هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (16:00 - 18:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 01 فرامرز خوش اخلاق هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (16:00 - 18:00)
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 02 علی اکبر شمسی پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (16:00 - 18:00)
روش ها و فنون تصمیم گیری 4804058 2 کارشناسی ارشد 44 حسنعلی فرجی سبکبار هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00)
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 میثم ارگانی | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1400/11/06 (15:00 - 17:00)
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 02 معصومه مقبل هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (14:00 - 16:00)
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 4802309 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 محمدرضا رضوانی | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1400/11/05 (13:00 - 15:00)
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 4802394 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا رضوانی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (13:00 - 15:00)
ارزیابی منابع طبیعی در آمایش نواحی روستایی 4802361 2 دکتری 22 محمد سلمانی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
تبیین نظریه های جغرافیایی برنامه ریزی روستایی 4802358 2 دکتری 22 محمد امین خراسانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 02 سیدکاظم علوی پناه هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (13:00 - 15:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 01 عطاءاله عبدالهی کاکرودی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 1,711 نتیجه
از 86