دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,204 نتیجه
از 61
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 4802267 2 دکتری جغرافیا 22 محمد امین خراسانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی 4803634 2 دکتری جغرافیا 33 سیدکاظم علوی پناه هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی 4802299 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 مجتبی قدیری معصوم هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی 4802299 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 مجتبی قدیری معصوم هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 کارشناسی جغرافیا 02 علی حسینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 01 زهرا ترکاشوند هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 02 زهرا ترکاشوند هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
مدیریت کارآفرینی در برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 4802266 2 دکتری جغرافیا 22 مجتبی قدیری معصوم هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
ارزیابی سیاست های مسکن و بازآفرینی شهری 4802323 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 22 کرامت اله زیاری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 01 سارا عطارچی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 02 سارا عطارچی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
جغرافیا و راهبرد ملی 4802228 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 44 حسن کامران دستجردی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
جغرافیای انتخابات 4802543 2 کارشناسی جغرافیا 04 زهرا پیشگاهی فرد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 03 مجید کیاورز مقدم هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 01 مجید کیاورز مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 04 میثم ارگانی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 02 میثم ارگانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00)
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران 4804004 2 دکتری جغرافیا 44 سید عباس احمدی کرچ هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00)
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 کارشناسی جغرافیا 04 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (16:00 - 18:00)
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 کارشناسی جغرافیا 02 سعید زنگنه شهرکی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,204 نتیجه
از 61