اساتید شهری اساتید شهری

دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل:apoura@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: zayyari@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: hataminejad@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: sarajaei@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر حسین منصوریان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: h.mansourian59@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر علی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: a.hosseini@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

اساتید روستایی اساتید روستایی

دکتر مجتبی قدیری معصوم

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: mghadiri@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و گردشگری

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر فضیله دادور خانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلfkhani@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر سیدعلی بدری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: sabadri@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و  GIS

ایمیل: hfaraji@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر محمد سلمانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: msalmani@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر علیرضا دربان آستانه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: astaneali@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر محمدامین خراسانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: khorasani_ma@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر زهرا ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: torkashvnd@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما