دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,965 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مخاطرات و حقوق محیط 4801462 2 کارشناسی ارشد 11 محمدابراهیم شمس ناتری هرهفته (15:00 - 17:00) -
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 11 سید محمد زمان زاده خسرقی هرهفته (10:00 - 12:00) -
سنجش از دور هوابرد 4801481 2 کارشناسی 03 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
تحلیل نظام حکمروایی و سیاستگذاری در نواحی روستایی 4802364 2 دکتری 22 سیدعلی بدری هرهفته (10:00 - 12:00) -
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی و آمایش سرزمین 4803088 2 دکتری 33 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (14:00 - 16:00) -
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی و آمایش سرزمین 4803088 2 دکتری 33 عطاءاله عبدالهی کاکرودی هرهفته (14:00 - 16:00) -
مدیریت توسعه فضایی شهر 4802383 2 کارشناسی ارشد 22 حسین منصوریان هرهفته (10:00 - 12:00) -
مخاطرات سواحل و دریا 4801467 2 کارشناسی ارشد 11 مجتبی یمانی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
مدیریت پایگاه های اطلاعاتی 4803608 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 آرا تومانیان هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 علی درویشی بلورانی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 نجمه نیسانی سامانی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
پیش بینی و هشدار مخاطرات زلزله 4801466 2 کارشناسی ارشد 11 ابوالقاسم گورابی هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) -
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 01 زهرا ترکاشوند هرهفته (08:00 - 10:00) -
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 02 زهرا ترکاشوند هرهفته (10:00 - 12:00) -
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 03 زهرا ترکاشوند هرهفته (14:00 - 16:00) -
مدیریت کارآفرینی در برنامه ریزی روستایی 4802363 2 دکتری 22 مجتبی قدیری معصوم هرهفته (08:00 - 10:00) -
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی 4802391 2 کارشناسی ارشد 24 محمد سلمانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی 4802391 2 کارشناسی ارشد 22 مجتبی قدیری معصوم هرهفته (10:00 - 12:00) -
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 کارشناسی جغرافیا 01 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (16:00 - 18:00) -
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 کارشناسی جغرافیا 03 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (14:00 - 16:00) -
نمایش 1 - 20 از 1,965 نتیجه
از 99