دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,643 نتیجه
از 133
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 سارا عطارچی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 سارا عطارچی هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) -
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 علی درویشی بلورانی هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) -
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 علی درویشی بلورانی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته 4803603 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 محمدرضا جلوخانی نیارکی هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) -
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته 4803603 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 میثم ارگانی هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) -
تحلیل (GIS) پیشرفته در برنامه ریزی گردشگری 4802460 2 کارشناسی ارشد 22 سعید زنگنه شهرکی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 4802390 2 کارشناسی ارشد 22 سیدعلی بدری هرهفته (08:00 - 10:00) -
روش های پیشرفته پژوهش در گردشگری 4802437 2 دکتری 22 احمد پوراحمد هرهفته (08:00 - 10:00) -
روشهای پژوهش پیشرفته در مطالعات گردشگری 4802459 2 کارشناسی ارشد 22 احمد پوراحمد هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) -
تحلیل و پیش نگری تغییرات آب و هوایی 4801476 2 دکتری 11 معصومه مقبل هرهفته (08:00 - 10:00) -
تحلیل نظریه های برنامه ریزی شهری 4802369 2 دکتری 22 کرامت اله زیاری هرهفته (08:00 - 10:00) -
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 کارشناسی جغرافیا 01 سعید حمزه هرهفته (13:00 - 15:00) -
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 کارشناسی جغرافیا 01 سیدکاظم علوی پناه هرهفته (13:00 - 15:00) -
کاربرد فناوری های جغرافیایی (GIS و RS) در طبیعت گردی 4802472 2 کارشناسی ارشد 22 سعید زنگنه شهرکی هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
کاربرد مدل ها در تحلیل های کمی ژئومورفولوژی 4801490 2 کارشناسی ارشد 11 شیرین محمدخان هرهفته (08:00 - 10:00) -
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی 4801464 2 کارشناسی ارشد 11 منصور جعفربگلو هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) -
ژئواستراتژی 4804072 2 دکتری 44 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته (10:00 - 12:00) -
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 03 علی اکبر شمسی پور هرهفته (15:00 - 17:00) -
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 02 مصطفی کریمی احمدآباد هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,643 نتیجه
از 133