دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,843 نتیجه
از 143
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل فرصت ها و مدل های کسب و کار در آمایش سرزمین 4802432 2 دکتری 22 علی حسینی هرهفته (14:00 - 16:00) -
تحلیل نظام حکمروایی و سیاستگذاری در نواحی روستایی 4802364 2 دکتری 22 مجتبی قدیری معصوم هرهفته (14:00 - 16:00) -
تحلیل نظام سکونتگاهی در آمایش سرزمین 4802428 2 دکتری 22 سیدعباس رجائی هرهفته (14:00 - 16:00) -
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی و آمایش سرزمین 4803088 2 دکتری 33 سیدکاظم علوی پناه هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی و آمایش سرزمین 4803088 2 دکتری 33 عطاءاله عبدالهی کاکرودی هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
کاربرد رویکرد فضایی در برنامه ریز گردشگری 4802453 2 دکتری 22 سعید زنگنه شهرکی هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) -
مبانی و فنون بازاریابی جغرافیایی اکوتوریسم 4802480 2 کارشناسی ارشد 22 ندا زرندیان هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 کارشناسی جغرافیا 01 کرامت اله زیاری هرهفته (08:00 - 10:00) -
مدیریت توسعه فضایی شهر 4802383 2 کارشناسی ارشد 22 حسین منصوریان هرهفته (10:00 - 12:00) -
تحلیل تطبیقی تجارب آمایش سرزمین در ایران و جهان 4802430 2 دکتری 22 زهرا ترکاشوند هرهفته (08:00 - 10:00) -
مبانی تولید محتوی در طبیعت گردی 4802475 2 کارشناسی ارشد 22 محمد امین خراسانی هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
مدیریت بحران در گردشگری 4802463 2 کارشناسی ارشد 22 سیدعلی بدری هرهفته (08:00 - 10:00) -
نقد و ارزیابی سیاست های قضایی گردشگری 4802456 2 دکتری 22 محمد امین خراسانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
مخاطرات سواحل و دریا 4801467 2 کارشناسی ارشد 11 مجتبی یمانی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
مدیریت پایگاه های اطلاعاتی 4803608 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 آرا تومانیان هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
پیش بینی و هشدار مخاطرات زلزله 4801466 2 کارشناسی ارشد 11 ابوالقاسم گورابی هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
مدیریت و بازسازی ژئومورفیک اکولوژیک رودخانه ها 4801497 2 کارشناسی ارشد 11 شیرین محمدخان هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 03 زهرا ترکاشوند هرهفته (14:00 - 16:00) -
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 01 زهرا ترکاشوند هرهفته (08:00 - 10:00) -
جغرافیای اقتصادی ایران 4820079 2 کارشناسی جغرافیا 02 زهرا ترکاشوند هرهفته (10:00 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,843 نتیجه
از 143