نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه جغرافیای طبیعی

گروه جغرافیای طبیعی


مدیر گروه:

                                                

دکتر علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص:آب و هواشناسی

ایمیلshamsipr@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

تلفن:61113527

 

معاون گروه:

 

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی دینامیک

ایمیل: mostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

کارشناس گروه :

مریم مرادی

 

 

 

 

تلفن :61113536-61113361

نمابر:66413065-66960697

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی دینامیک

ایمیل: mostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی