نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه GIS و سنجش از دور

کارگاه GIS و سنجش از دور


 این کارگاه جهت ارائه خدمات آموزشی و فراهم سازی زمینه‌های پژوهشی در موضوعات مربوط به GIS، کارتوگرافی رقومی، سنجش از دور ایجاد شده است. در حال حاضر این کارگاه مجهز به سخت افزار و نرم‌افزارهای متداول در زمینه های فوق می باشد و دانشجویان مقاطع مختلف گروههای جغرافیای طبیعی، کارتوگرافی و جغرافیای انسانی در قالب دو کارگاه از آن استفاده می نمایند.