نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکسهای هوایی

کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکسهای هوایی


کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکسهای هوایی در راستای ارائه خدمات آموزشی و فراهم ساختن زمینه های پژوهشی در موضوعات مربوط به فتوگرامتری، کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای، فتوژئولوژی، تهیه نقشه های ژئوموفولوژی و نقشه های کاربری زمین و سایر نقشه های موضوعی ایجاد شده است. در حال حاضر این کارگاه مجهز به انواع سیستم های استرئوسکپی از جمله استرئوسکپ های رومیزی و میله های استرئومیکرومتر به اضافه استرئوسکپ آموزشی Zoom و امکانات کمک آموزشی نظیر ویدئو پروژکتور می باشد. تجهیزات فتوگرامتری این کارگاه شامل دستگاههای تبدیل آنالوگ، دستگاه نیمه تحلیلی و Soft Copy می باشد.در کنار تجهیزات فوق عکسهای هوایی در مقیاس های مختلف و سری کامل عکسهای هوایی ایران متعلق به سال 1335 با مقیاس 1:55000 در آرشیو این مجموعه نگهداری می گردد.این کارگاه برای استفاده اساتید و دانشجویان رشته های کارتوگرافی و سنجش از دور، جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای راه اندازی شده است.