نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی


 

دروس پایه مشترک رشته ژئومورفولوژی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئوموروفولوژی

2

32

32

-

ندارد

2

سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئوموروفولوژی

2

32

32

-

ندارد

3

تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی در ژئوموروفولوژی

2

48

32

16

ندارد

4

ژئوموروفولوژی و سنگ شناسی

2

32

32

-

ندارد

5

تکنیک ها و مدل ها در ژئوموروفولوژی

2

32

32

-

ندارد

6

ژئوموروفولوژی و رسوبات سطحی

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-

 

 

دروس تخصصی گرایش ژئوموروفولوژی نظری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

ژئومورفولوژی کمی رودخانه ای

2

32

32

-

ندارد

2

مورفوتکتونیک پیشرفته

2

32

32

-

ندارد

3

هیدرو ژئومورفولوژی کارست

2

32

32

-

ندارد

4

اکو ژئومورفولوژی

2

32

32

-

ندارد

5

مخاطرات ژئومورفولوژی

2

32

32

-

ندارد

6

واحدهای ژئومورفولوژی ایران

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-

 

 

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

ژئومورفولوژی محوطه های فرهنگی

2

32

32

-

ندارد

2

ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب

2

32

32

-

ندارد

3

ژئومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روستایی

2

32

32

-

ندارد

4

ژئودایورسیتی

2

32

32

-

ندارد

5

مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژیکی

2

32

32

-

ندارد

6

ژئومورفولوژی و مدیریت فرسایش خاک

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-