نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی


دروس پایه مشترک رشته مخاطرات محیطی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

مکتب های جغرافیایی

2

32

32

-

ندارد

2

مبانی نظری مخاطرات محیطی

2

48

32

16

ندارد

3

تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی

2

48

32

16

ندارد

4

روش تحقیق در مخاطرات محیطی

2

48

32

16

ندارد

5

کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی

2

48

32

16

ندارد

6

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی

2

48

32

16

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-

 

 

دروس تخصصی گرایش مخاطرات طبیعی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

ارزیابی مخاطرات طبیعی

2

48

32

16

ندارد

2

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی

2

48

32

16

ندارد

3

مخاطرات منطقه ای ایران

2

48

32

16

ندارد

4

مخاطرات ژئومورفولوژیک

2

48

32

16

ندارد

5

مخاطرات آب و هوایی

2

48

32

16

ندارد

6

پیش بینی و هشدار مخاطرات طبیعی

2

48

32

16

ندارد

7

مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی

2

32

32

-

 

مجموع

 

14

-

-

-

-

 

 

دروس تخصصی گرایش مخاطرات انسانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

مخاطرات زیست محیطی شهری

2

48

32

16

ندارد

2

ارزیابی مخاطرات انسانی

2

32

32

-

ندارد

3

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات انسانی

2

48

32

16

ندارد

4

مبانی امنیت، صلح و عدالت فضایی

2

32

32

-

ندارد

5

ایجاد و گونه های مخاطرات انسانی

2

32

32

-

ندارد

6

مخاطرات زیست محیطی روستایی و عشایر

2

48

32

16

ندارد

7

اصول و روش های پدافند غیرعامل

2

32

32

-

 

مجموع

 

14

-

-

-

-