نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران

همکاران


 

مسئول امور دانشجویی

حسین شاه دوستی

تلفن ثابت : 61113369-021

تلفن همراه:  09122943154

فکس: 66960698  -021

پست الکترونیکی:shadosti99@ut.ac.ir

-------------------------------------------------  

مسئول امور فرهنگی

اسماعیل تقوی زیروانی

تلفن ثابت : 61113369-66416125-021

تلفن همراه : 09127035117

پست الکترونیکی: e.taghavi@ut.ac.ir

-------------------------------------------------  

مسئول امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

 منصوره رضایی اصل

تلفن ثابت: 61112591-61113712-021

فکس : 66401894 -021

پست الکترونیکی:  carto.rezaie@live.com
-------------------------------------------------  

کارشناس مشاوره و ارتقاء تحصیلی

 نادیا حمید زاده

تلفن ثابت : 66401220- 66415434-021

پست الکترونیکی:Nadia.hamidzadeh@ut.ac.ir