نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه جغرافیای طبیعی

معرفی گروه جغرافیای طبیعی


دکتری

ژئومورفولوژی 1-ژئومورفولوژی ومدیریت محیط 2-مخاطرات ژئومورفولوژیک

اقلیم شناسی  (برنامه درسی)

 

کارشناسی ارشد

ژئومورفولوژی و برنامه ریزی محیطی (برنامه درسی)

اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی (برنامه درسی)

جغرافیای طبیعی (برنامه درسی)

مخاطرات محیطی با دو گرایش مخاطرات طبیعی ومخاطرات انسانی

 

کارشناسی

جغرافیای طبیعی (برنامه درسی)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی جغرافیای طبیعی

مقاطع و گرایشهای جغرافیای طبیعی:

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

ژئومورفولوژی

آب و هوا شناسی

ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی