نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


                                                               

                                               

 

                                                                                                                                                                                               

 

  دکتر سید عباس احمدی 

     معاون دانشجویی و فرهنگی

 

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله  می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تلاش می کند، اما می بایست هنجارها، ارزش ها و باورهایی در دانشجویان درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها چیزی نیستند که منحصراً در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند؛ همچنین امور رفاهی و معیشتی دانشجویان، یکی از موارد بسترساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنان است. موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت‌های علمی دانشجویان دارد. بنابراین امور رفاهی و معیشتی دانشجویان، یکی از موارد بسترساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنان است. موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت‌های علمی دانشجویان دارد.

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی: ساختمان شماره 2، طبقه 3 اتاق های 304-305-306