نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


 

 

 
 
 
 
دکترشیرین محمدخان
استادیار
شماره تماس : 61113524

پست الکترونیکی:mohamadkh@ut.ac.ir

صفحه رخ نما