نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه انسانی

مدیر گروه انسانی


مدیر گروه:

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و گردشگری

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

 

معاون گروه:

دکتر علی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: a.hosseini@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

 

 

کارشناس گروه :

منصوره رضائی

تلفن :61112591 و 61113536

نمابر:66413065-66960697