نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دکتری


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دکتری:

به استحضار می رساند دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان فقط تا تاریخ 06/11/1396می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند و درخواست های سه ماهه زمستان به صورت ماهانه از دانشجویان دریافت نخواهد شد. شایان ذکر است آخرین مهلت ثبت درخواست های مذکور در سیستم صندوق رفاه دانشجویان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 برای کارشناسان اموروام می باشد.لذا درصورت عدم الصاق مدارک و درخواست وام توسط دانشجویان دربازه زمانی معین کارشناس امور وام هیچ گونه مسئولیتی را عهده دارنبوده و عواقب آن با دانشجویان خواهد بود .

 

 

                                   معاونت اموردانشجویی و فرهنگی دانشکده جغرافیا