نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح حمایت از پایان نامه

طرح حمایت از پایان نامه


به اطلاع دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی متقاضی استفاده از طرح حمایت از پایان نامه می رساند که پس
از تصویب پروپوزال پایان نامه می بایست با مراجعه به سایت دانشکده جغرافیا – بخش پژوهش )آیین نامه ها
و فرم ها( فرم حمایت از پایان نامه را دانلود و پس ازتکمیل به صورت تایپ شده ابتدا به تایید کارشناس
معاونت پژوهشی دانشکده رسانده و جهت تایید نهایی تحویل گروه آموزشی ذیربط نمایید.