نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس پژوهشی

شماره تماس پژوهشی


وزه ی پژوهش

 

نام: شیرین 

نام خانوادگی:محمد خان

عنوان مسئولیت: معاون پژوهشی

شماره اتاق: 203

شماره تماس: 61113524

نام: علیرضا

نام خانوادگی: محمدی

عنوان مسئولیت: مدیر امور پژوهشی/ مسئول آزمایشگاه‌

شماره اتاق: 203

شماره تماس: 61113525

نام: نیناز

نام خانوادگی: موسویان

عنوان مسئولیت: کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

شماره اتاق: 210

شماره تماس: 66416173

نام: شهرزاد

نام خانوادگی: قلی زاده دستجردی

عنوان مسئولیت: کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

شماره اتاق: 403

شماره تماس: 61112501

نام: علی

نام خانوادگی: هاشمی

عنوان مسئولیت: کاردان پژوهشی

شماره اتاق: 204

شماره تماس:61113525

نام: موسی

نام خانوادگی: آقاجانی

عنوان مسئولیت: کارشناس مسوول آزمایشگاه

شماره اتاق: 602

شماره تماس:61113353