نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت

سایت


سایت کامپیوتری دانشکده جغرافیا دارای 75 دستگاه کامپیوتر و نصب نرم افزارهای تخصصی و اتصال به اینترنت در طبقه چهارم وششم ساختمان شماره دو قرار دارد که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی گروههای آموزشی جهت دروس تخصصی و پژوهش خود از آنها استفاده می کنند.