نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید بازه ارزشیابی

تمدید بازه ارزشیابی


تمدید بازه ارزشیابی اساتید

از روز شنبه تاریخ 19/‏03/‏۹7 لغایت روز شنبه تاریخ 26/‏03/‏۹7 خواهد بود.

لازم به توضیح می باشد رویت نمرات نیمسال مزبور و ثبت نام نیمسال اول 98-97 منوط به ارزشیابی نیمسال مزبور بوده، ودر صورت عدم ارزشیابی توسط دانشجو، آموزش هیچگونه مسئولیتی درقبال ثبت نام نخواهد داشت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا  19/03/1397