نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بورسهای دیوار چین +یونسکو

بورسهای دیوار چین +یونسکو


احتراما  ضمن ارسال تصویر نامه شماره 126/51-119-2110 مورخ 21/1/94 نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو در خصوص بورسهای اعطایی دولت چین به محققان رشته های مختلف (با اولویت به بانوان) جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی لازم ارسال میگردد.  تاریخ ارسال مدارک تا 11/3/94 می باشد

تصویر 1

تصویر 2