نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه جامع تحقیقات گروه انسانی

برنامه جامع تحقیقات گروه انسانی


عنوان برنامه جامع تحقیقات اعضاء هیات علمی گروه جغرافیای انسانی

 

مجری برنامه

 عنوان برنامه جامع تحقیقات

دکترکرامت اله زیاری

دکتر احمد پوراحمد

مطالعات و برنامه ریزی فضایی - مکانی سکونتگاههای شهری در ایران

دکتر حسین حاتمی نژاد

ساماندهی بافت های نابسامان شهری در ایران

دکترمحمدرضا رضوانی

 دکتر محمدامین خراسانی

توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی در ایران با تاکید بر جریانها، روابط و پیوندهای روستایی- شهری

دکترسیدعلی بدری

دکتر علیرضا دربان آستانه

برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار روستایی

دکتر سعید زنگنه شهرکی

تحلیل رشد و توسعه فضایی شهرهای ایران با تاکید بر رشد هوشمند شهری

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

دکتر مجتبی قدیری

دکتر محمد سلمانی

توسعه پایدار روستایی در ایران

دکتر فضیله دادور خانی

رویکردهای نوین در برنامه ریزی روستایی

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مطالعه و توسعه نظامهای هوشمند در مطالعات برنامه ریزی فضایی

دکتر سیدعباس رجایی

دکتر حسین منصوریان

فرایندها و الگوهای رشد شهری در ایران

دکتر زهرا ترکاشوند

توانمندسازی، کارآفرینی و توسعه روستایی

دکتر علی حسینی

تبیین فرایندها و تحولات ساختار فضایی شهری و مناطق کلان شهری در ایران