نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی حذف اضطراری مقطع ارشد نیمسال اول ۹9-۱۳۹8

بازه زمانی حذف اضطراری مقطع ارشد نیمسال اول ۹9-۱۳۹8


بازه زمانی  حذف اضطراری  مقطع کارشناسی ارشد نیمسال  اول سال تحصیلی  99- 98

از روز شنبه تاریخ 07/‏10/۹8 لغایت روز دوشنبه تاریخ 09/‏10/‏۹8 خواهد بود.

لازم به  ذکر است  این بازه  به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 04/10/1398