نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی ارزشیابی اساتید

بازه زمانی ارزشیابی اساتید


بازه زمانی ارزشیابی اساتید نیمسال اول  سال تحصیلی  1402- 1401

از روز دوشنبه تاریخ 05/‏10/‏1401  لغایت روز جمعه تاریخ  16/10/8‏۹  خواهد بود.

لازم به توضیح می باشد رویت نمرات نیمسال مزبور و ثبت نام نیمسال دوم منوط به ارزشیابی نیمسال مزبور توسط دانشجو بوده، ودر صورت عدم ارزشیابی توسط دانشجو ،آموزش هیچگونه مسئولیتی درقبال ثبت نام نخواهد داشت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا