نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت پژوهشی دانشگاه از دانشکده جغرافیا

بازدید معاونت پژوهشی دانشگاه از دانشکده جغرافیا


روز دوشنبه 93/9/3 جناب آقای دکتر معصومی معاون محترم پژوهشی دانشگاه از دانشکده جغرافیا بازدید نموده و در جلسه شورای عمومی دانشکده نیز شرکت خواهند نمود. گفتنی است که در این بازدید، جناب آقای دکتردهقان مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه  ایشان را همراهی می نمایند