نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی مخاطرات محیطی

انجمن علمی مخاطرات محیطی


اهم فعالیت های انجمن علمی ـ دانشجویی مخاطرات محیطی

فصل اول: احکام عمومی
ماده 1. فعالیتهای انجمن در چارچوب قوانین دانشگاه و آیین‌نامه انجمن‌های دانشجویی آن می‌باشد و آزادی‌های دمکراتیک نیز با درنظرداشت این قوانین وجود دارد.
ماده 2. نام کامل انجمن، "انجمن علمی- دانشجویی " بوده و در اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می‌شود.
ماده 3. این انجمن، یک انجمن غیر سیاسی (عدم جبهه گیری به نفع جناح های سیاسی) است و تنها صبغه علمی و فرهنگی دارد. اعضاء به‌ هیچ ‌صورت حق استفاده سیاسی و انتفاعی از عنوان انجمن را ندارند.
ماده 4. اعضای‌ انجمن، دانشجویان علاقمند به مشارکت در فعالیتهای علمی در سطح دانشگاه هستند.

فصل دوم: اهداف و فعالیت ها:
ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد ظرفیت علمی دانشجویان و بهره‌گیری از توانمندی‌ آنها در جهت ایجاد فضای علمی در مؤسسه؛

افزایش مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیتهای علمی؛
حمایت از فعالیتهای علمی- دانشجویی؛
ایجاد و بهبود ارتباط دانشجویان با دانشگاه؛

ارتباط علمی و فکری با مراکز و مؤسسات پژوهشی و علمی دانشگاهی و غیردانشگاهی ملی و بین المللی؛
تقویت روحیه همکاری و کار گروهی بین دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی آنان؛
ارتقاء تفکر انتقادی و برخورد علمی با مسائل و مشکلات جامعه؛

 

فعالیتهای علمی انجمن همه در راستای برآوردن اهداف آن صورت می‌گیرد و عبارتند از


مناظره و نقد علمی؛
برگزاری نشستهای تخصصی؛
نشر و ترویج یافته‌های علمی؛
فعالیتهای کمک‌آموزشی؛
پیشنهاد همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی


مصادیق فعالیتهای علمی عبارتند از
برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی؛

برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و مسابقات علمی؛
تولید و انتشار نشریه علمی و نشریات الکترونیکی؛
برنامه‌ریزی و اجرای بازدید‌های علمی از مراکز علمی؛
اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه‌ فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن؛
طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت انجمن؛
پی‌گیری مطالبات علمی دانشجویان؛
برقراری ارتباط مستمر با انجمن‌های مشابه علمی در سایر دانشگاه‌ها؛
همکاری با معاونت علمی- تدریسی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان
تبصره: این فعالیت های محدود نبوده، انجمن می تواند سایر فعالیت هایش را در چارچوب اساسنامه تنظیم نماید

فصل سوم: ساختار تشکیلاتی
ماده 7. انجمن علمی- دانشجویی ، از نظر ساختار تشکیلاتی، ترکیب آتی را دارا می‌باشد:
مجمع عمومی؛
هیئت نظارت؛
هیئت مدیره؛
دبیر انجمن؛
معاون دبیر انجمن؛


کمیته‌های اجرایی
مجمع عمومی
ماده 8. مجمع عمومی عالی‌ترین و باصلاحیت‌ترین مقام تصمیم‌گیری در انجمن محسوب می‌شود که متشکل از تمامی اعضای انجمن است
ماده 9. جلسات عادی مجمع عمومی در هر دو ماه یکبار برگزار میگردد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده مجمع عمومی بنابر پیشنهاد اکثریت اعضای هیأت مدیره دایر خواهد شد.
ماده 10. صلاحیتها و وظایف مجمع عمومی قرار ذیل است:
تصویب اهداف درازمدت انجمن؛
استماع گزارش کاری انجمن در طی مدت فعالیت که توسط دبیر ارائه می گردد؛
تصویب بودجه انجمن؛
انتخاب دبیر انجمن، معاون دبیر، مسئولین کمیته‌ها و اعضای علی البدل هیأت مدیره؛
تعدیل، تکمیل و تصویب اساسنامه؛
تصمیم پیرامون گسترش، ادغام، انحلال یا الغای انجمن یا کمیته‌ها بنابر پیشنهاد اکثریت اعضای هیأت مدیره.
ماده 11. تمام تصمیمات در مجمع عمومی براساس اکثریت آراء گرفته می شود به جزء در مورد انحلال انجمن که اکثریت مطلق شرط است.
تبصره: کسانی که از جمع کاندیدان برای عضویت در هیئت نظارت بیشترین آراء را در انتخابات کسب بتوانند به عضویت این هیئت در میآیند.
هیأت نظارت
ماده 12. هیأت نظارت مرجعی است ناظر بر فعالیتهای کمیته‌های کاری که از پنج عضو تشکیل شده است. اعضای این هیأت متشکل اند از: یک تن از اساتید دانشگاه کاتب که از سوی دانشگاه به انجمن معرفی می‌شود و چهار تن اعضای انتخابی که از طریق مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
تبصره
صلاحیت ها و وظایف هیأت نظارت
ماده 13. صلاحیتهای و وظایف هیأت نظارت عبارتند از:
نظارت بر اجرائات کمیته‌های کاری؛
استماع عرایض اعضاء در مورد اقدامات انجمن؛
بررسی و ارزیابی چگونگی اخراج اعضاء از عضویت انجمن؛
داشتن حق استیضاح اعضای هیأت مدیره و معرفی به مجمع عمومی..هیأت مدیره
ماده 14. هیأت مدیره مرجع باصلاحیت اجرایی انجمن بوده که متشکل از نه نفر (7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل) است؛ این نه نفر شامل دبیر انجمن، معاون دبیر و پنج تن مسئولین کمیته‌ها که همه توسط مجمع عمومی، برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، می باشد.
ماده 15. شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره موارد زیر است:
داوطلب عضویت باید به تحصیل در دانشگاه کاتب مشغول باشد؛

داوطلب نباید به توبیخ کتبی از سوی دانشگاه محکوم باشد؛
داوطلب باید حداقل یک نیمسال تحصیلی (یک سمستر) را گذرانده باشد؛

داوطلب باید برنامه‌های کاری خود را 15 روز قبل از موعد انتخابات به کمیته اداری مالی برای نشر تسلیم نمایند.
میانگین نمرات دوران تحصیلی داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید حداقل 70% باشد
ماده 16. جلسات عادی هیات مدیره هر هفته یک‌بار انجام می‌گیرد و در مواردی، بنابر ضرورت قبل از موعود جلسات هیأت مدیره به پیشنهاد دبیر و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره دایر خواهد گردید.
صلاحیت ها و وظایف هیأت مدیره
ماده 17. صلاحیت‌ها و وظایف هیأت مدیره قرار ذیل است:
اجرای تمام طرح‌های تصویب‌شده از سوی مجمع عمومی؛
تصویب اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجمن؛

تصویب لایحه وظایف کمیته‌ها؛
همکاری با دبیر برای گزارش‌دهی به مجمع عمومی؛
عقد قراردادها با سایر مراکز غیردولتی و دولتی و ایجاد ارتباط با آنها؛
تصمیم گیری در مورد اخراج اعضای خاطی از انجمن؛

تعطیلی مؤقت انجمن؛
معرفی نماینده انجمن برای شرکت در جلسات، سیمینارها، محافل و برنامه های همسو با اهداف انجمن در سطح ملی و بین المللی.
ماده 18. در همه جلسات هیأت مدیره، اعضای اصلی آن تصمیم گیرنده اند و اعضای علی البدل می توانند در جلسات شرکت کنند، اما تصمیم گیرنده نمی باشند. در صورت عدم شرکت هریک از اعضاء اصلی بنابه هر دلیلی، عضو علی البدل به جای او در جلسات تصمیم گیرنده خواهد بود.
تبصره: در صورت غیبت دایمی یا استعفاء و یا هم فوت هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدل جایگزین او خواهد شد.
ماده 19. شرکت در تمامی جلسات انجمن برای اعضای هیأت مدیره  (جزءدرمواردداشتنعذرموجه) برایتمامیاعضاءالزامیاست. درصورتعدمحضورهریکاز اعضا بدون داشتن عذر موجه و عدم فرستادن نماینده در 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب با تصویب در هیئت مدیره در مورد ادامه همکاری یا جایگزین کردن عضو خاطی تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده 20. برای تصویب تصامیم در جلسه هیأت مدیره، رأی اکثریت نسبی ضروری است.  
تبصره: در صورت تساوی آراء بین دو طرف در هیأت مدیره، رأی دبیر تعیین‌کننده است.
دبیر انجمن
ماده 21. دبیر انجمن توسط مجمع عمومی بر اساس اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
صلاحیت ها و وظایف دبیر انجمن
ماده 22. صلاحیتها و وظایف دبیر انجمن عبارتند از:
هماهنگ‌کننده وظایف مسئولین کمیته‌ها؛

ریاست جلسات؛
ارزیابی گزارشات ماهانه کمیته‌ها و نظارت بر انجام وظایف محوله کمیته‌های انجمن؛
پیگیری، برگزاری و مدیریت جلسات هیأت مدیره؛
دریافت، ارجاع و پاسخ‌گویی به نامه‌های دریافتی و مهر و امضای نامه‌های ارسالی انجمن با اطلاع اعضای هیأت مدیره.
معاون دبیر انجمن
ماده 23. معاون دبیر انجمن از طریق رأی گیری در مجمع عمومی انتخاب می شود و جزء هیئت مدیره می باشد و در تصمیمات این هیئت مثل دیگر اعضای آن شریک است.
تبصره: در صورت عدم حضور دبیر انجمن در جلسات هیئت مدیره، معاون دبیر صلاحیت ها و وظایف دبیر را خواهد داشت و موادی که در مورد دبیر وجود دارد، بالای معاون نیز تطبیق خواهد شد.

کمیته های اجرایی انجمن
ماده 24. کمیته‌های اجرایی انجمن عبارتند از:
کمیته مالی- اداری؛
کمیته پژوهش و تحقیقات؛ 
کمیته آموزشی و نشست ها؛
کمیته ارتباطات؛
کمیته نشرات.
تبصره1: مسئولین کمیته های اجرایی و اعضای هیأت نظارت از طریق رأی گیری در مجمع عمومی انتخاب می شوند، اما اعضای کمیته ها بصورت داوطلبانه می توانند عضو کمیته ها شوند.
تبصره 2: رأی گیری در مورد اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت در 1 ماه میزان هر سال برگزار خواهد شد و کاندیدان باید اسناد و مدارک شان را در 15 سنبله همان سال تحویل کمیته اداری و مالی نمایند.
تبصره 3: دوره کاری مسئولین منتخب کمیته‌ها، یک سال است.

کمیته مالی- اداری
ماده 25. هدف از تشکیل این کمیته، هماهنگی امور داخلی انجمن و سازماندهی و بهره‌وری از امکانات و منابع مالی انجمن است
ماده 26. وظایف کمیته مالی - اداری به شکل آتی است:
تهیه برآورد هزینه مالی طرح‌ها و پی‌گیری تأمین آنها؛
اخذ آمادگی (15 روز قبل از رسیدن زمان انتخابات) و برگزاری انتخابات هیأت مدیره و هیئت نظارت دوره بعد؛
تحویل و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن؛
ثبت رسید و تسویه حساب طرح‌های انجمن؛
جذب و ثبت‌نام دانشجویان و تهیه آرشیف از اطلاعات اعضای انجمن؛
تهیه و تدارک مقدمات جلسات مجمع عمومی؛
رسیدگی به خرید لوازم مورد نیاز انجمن.
کمیته آموزشی و نشستها
ماده 27. هدف از ایجاد این کمیته سازماندهی دوره‌های آموزشی، کارگاهها و نشستهای علمی و تخصصی است
ماده 28. وظایف کمیته آموزشی و نشست ها عبارتند از:
پیگیری و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- علمی؛
پیگیری بازدید‌های علمی از اماکن و اشخاص در رابطه با موضوعات آموزشی؛
برنامه‌ریزی برای فعالیتهای آموزشی ادواری و سالانه انجمن؛
همکاری با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی؛
تهیه آرشیفی از موضوعات و سخنرانی‌های علمی انجمن و تهیه کتابخانه الکترونیکی(EBook)؛
تهیه فهرست مواد درسی قبل از شروع هر سمستر.

کمیته پژوهشی و تحقیقات
ماده 29. هدف کمیته پژوهشی پیشنهاد، پیگیری و اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی است
ماده 30. وظایف کمیته تحقیقات قرار ذیل است:
جذب و دعوت به همکاری از دانشجویان نخبه؛
برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های تحقیقی یا کمک به بخش تحقیقات دانشگاه؛
برقراری ارتباط مستمر با مراکز مرتبط علمی؛
برگزاری رقابت های پژوهشی میان دانشجویان؛
آرشیف تحقیقات دانشجویان و ارسال بعضی از تحقیقات به کمیته نشرات برای نشر.
کمیته روابط عمومی
ماده 31. هدف از ایجاد این کمیته ایجاد هماهنگی امور میان انجمن، انعکاس به موقع اخبار و دستاوردهای انجمن است
ماده 32. کمیته روابط عمومی وظایف زیر را به عهده دارد:
ایجاد ارتباط نزدیک با سایر انجمن های علمی دانشگاهها؛
توزیع و ارسال نشریه علمی؛
تبلیغات و اطلاع رسانی از فعالیت های انجمن علمی دانشجویی؛
تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره و جلسات مجمع عمومی؛
تهیه و ارائه گزارش در هر ماه، هر سمستر و هر سال از فعالیت های انجمن؛
پاسخگویی به مراجعات دانشجویی.
کمیته نشرات
ماده 33. هدف از ایجاد کمیته نشرات راه اندازی و مدیریت نشریه و سایت انجمن می باشد.
ماده 34. وظایف کمیته نشرات عبارتند از:
راه اندازی و مدیریت نشریه انجمن؛
2.راه اندازی و مدیریت سایت و بروز رسانی مطالب سایت (حداکثر در طول یک هفته).
ماده 35. مدیر مسئول نشریه و سایت توسط مسئول کمیته نشرات با درنظر گرفتن قوانین موضوعه انتخاب می شود.
ماده 36. شورای سردبیران مطالب وارده برای نشر در نشریه را بررسی و ارزیابی می نمایند.
ماده 37. این شورا متشکل از سه تن از دانشجویان نخبه دانشکده های سه گانه علوم سیاسی، علوم اجتماعی و حقوق که از سوی دانشکده های مربوطه معرفی و توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند، می باشد.
ماده 38. سردبیر سایت یکی از اعضای کمیته نشرات می باشد که توسط اعضای این کمیته انتخاب می شوند
ماده 39. مسئولین کمیته‌ها باید پس از سپری‌شدن هر ماه، گزارش ماهانه فعالیتهای خود را به دبیر انجمن بسپارند.
ماده 40. هر کمیته دارای یک مسئول بوده که او در ایجاد زیرشاخه‌ها در کمیته مربوطه‌اش آزاد است.

فصل چهارم: شرایط عضویت، حقوق و اخراج اعضاء از انجمن
شرایط عضویت در انجمن
ماده 41. انجمن دو نوع عضو دارد:
اعضای اصلی
اعضای افتخاری
ماده 42. شرایط عضویت اعضای اصلی انجمن قرار ذیل است:
قبول اساسنامه 
پرکردن فورم عضویت و تعهد به رعایت اصول متذکره در فورم عضویت
دانشجو بودن در مؤسسه تحصیلات عالی کاتب
ماده 43. دانشجویانی که عضویت انجمن را در دوران تحصیل در مؤسسه دارند، بعد از فراغت نیز می توانند عضو انجمن باشند.
ماده 44. دانشجویانی که در مؤسسه تحصیلات عالی کاتب دانشجو نیستند و در عین حال علاقمند به عضویت در انجمن هستند، می توانند با تأیید هیأت نظارت عضو افتخاری انجمن شوند. لازم به ذکر است که اعضای افتخاری حق عضویت در هیئت مدیره را ندارد.
حقوق اعضاء
ماده 45. اعضای انجمن از حقوق ذیل برخوردارند:
در صورت داشتن صلاحیت، حق دارند انتخاب شوند و همچنین تمام مقامات انتخابی انجمن را انتخاب کنند؛
همه اعضای انجمن حق اظهار نظر، انتقاد و پیشنهاد در امور انجمن رادارند.
شرایط اخراج اعضاء
ماده 46. هر عضوی از انجمن در صورت ارتکاب اعمال ذیل از انجمن اخراج می گردد:
پیروی نکردن از اصول و وظایف کاری انجمن و تخطی از مواد اساسنامه؛
سوء استفاده از انجمن برای منافع شخصی و یا خارج از چارچوب انجمن؛
محرومیت از ادامه تحصیل در مؤسسه بنابه دلایل اخلاقی و انضباطی.
ماده 47. اعضای خاطی پس از دریافت سه هشدار از طرف هیئت مدیره عملی گردیده و توسط هیأت نظارت بررسی می شود.

فصل پنجم: مهر و سربرگ انجمن
ماده 48. طراحی و هرگونه تغییر مهر و سربرگ انجمن باید به تأیید هیأت مدیره برسد و در مجمع عمومی اعلان شود.
ماده 49. مهر و سربرگ انجمن علمی- دانشجویی گویای هویت کاری و رسمیت فعالیت تشکیلاتی انجمن است.
ماده 50. مهر و سربرگهای انجمن باید بلافاصله پس از برگزاری انتخابات هر دوره و تعیین دبیر جدید توسط دبیر سال قبل به دبیر جدید طی صورت ‌جلسه‌ای با حضور اعضای دوره جدید واگذار و تحویل گردد.
ماده 51. هرگونه مکاتبه و گزارش رسمی و کتبی انجمن باید بر روی سربرگ رسمی و مهمور به مهر انجمن و دارای امضای دبیر باشد.
ماده 52. در صورت استفاده غیرموجه و غیرقانونی از مهر و سربرگ انجمن، مسئولیت پاسخگویی در درجه اول به عهده دبیر خواهد بود.
ماده 53. در صورت استفاده افراد غیرمسئول از مهر انجمن در مدت مفقودبودن آن، اگر در مورد مفقود بودن آن دبیر اطلاع ‌رسانی نکرده باشد، عواقب قانونی به عهده وی بوده و اطلاع‌ رسانی بعد از سوءاستفاده سایرین، موجه نخواهد بود.

فصل ششم: احکام متفرقه
ماده 54. در صورتی که مطابق اساسنامه انجمن عمل نشود، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب در مجمع عمومی با دو سوم آراء، انجمن منحل خواهد شد.
ماده 55. طبق درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و براساس نیازمندی های انجمن، موادی در اساسنامه اضافه و یاهم از آن کاسته می شود؛ البته با رأی اکثریت نسبی مجمع عمومی..