نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا هیات ریسه

اعضا هیات ریسه


 

 

 

 

 

 

 ریاست دانشکده

معاون اداری و مالی معاون پژوهشی معاون آموزشی   معاون دانشجویی و فرهنگی

دکترکرامت اله زیاری

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی دکترشیرین محمد خان دکتر حسنعلی فرجی دکتر سید عباس احمدی

 

 

 

 

مشاور بین الملل

ریاست موسسه جغرافیا رئیس روابط عمومی

دکتر سعید حمزه

دکتر مهران مقصودی دکتر حسین منصوریان