نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا هیات ریسه

اعضا هیات ریسه


 

 

 

 

 

 ریاست دانشکده

معاون اداری و مالی معاون پژوهشی و فناوری معاون آموزشی  

دکترکرامت اله زیاری

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی دکترشیرین محمد خان دکتر حسنعلی فرجی

 

 

 

مشاور بین الملل

ریاست موسسه جغرافیا

دکتر سعید حمزه

دکترعباس رجائی