نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا هسته پژوهشی مهاجرت

اعضا هسته پژوهشی مهاجرت


اعضا  هسته پژوهشی مهاجرت

 

مدیر هسته

دکتر زهرا ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: Ztorkashvand@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

 

دکتر مجتبی قدیری معصوم

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: mghadiri@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

 

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و  GIS

ایمیل: hfaraji@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر وحید ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل:                 

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر محمد میرزائی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل:mmirzaie@ut.ac.it

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

 دکترسیدعلی اقبال

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:  برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: saiqbal.edu@gmail.com

 

صفحه رزومه

صفحه رخ نما