نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی


دکتر ابراهیم مقیمی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی و مخاطره شناسی

ایمیلemoghimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر حسین محمدی

مرتبه علمی:استاد

تخصص:آب و هواشناسی کشاورزی

ایمیل:hmmohammadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی:---

دکتر ابوالقاسم گورابی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی و سنجش از دور

ایمیلgoorabi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر شیرین محمدخان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: علوم و فنون آبخیزداری

ایمیل:mohamadkh@ut.ac.ir 

اطلاعات تکمیلی

خانم دکتر معصومه مقبل

مرتبه علمی:استادیار 

تخصص:رشته آب و هواشناسی شهری

ایمیل:Moghbel@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی