نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه انسانی

اعضاء هیئت علمی گروه انسانی


 

دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: apoura@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~apoura

 

 

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: zayyari@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~zayyari

 

 

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: hataminejad@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hataminejad

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~hataminejad

 

 

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/saeed.zanganeh/

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~saeed.zanganeh

 

 

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: sarajaei@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/sarajaei

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~sarajaei

 

 

دکتر حسین منصوریان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: h.mansourian59@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/h.mansourian59

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~h.mansourian59

 

 

دکتر علی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: a.hosseini@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/a.hosseini

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~a.hosseini

 

 

دکتر مجتبی قدیری معصوم

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: mghadiri@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mghadiri

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~mghadiri

 

 

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و گردشگری

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rrezvani

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~rrezvani

 

 

دکتر فضیله دادور خانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: fkhani@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/fkhani

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~fkhani

 

 

دکتر سیدعلی بدری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: sabadri@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/sabadri

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~sabadri

 

 

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و  GIS

ایمیل: hfaraji@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hfaraji

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~hfaraji

 

 

دکتر محمد سلمانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: msalmani@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/msalmani

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~msalmani

 

 

دکتر علیرضا دربان آستانه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: astaneali@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/astaneali

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~astaneali

 

 

دکتر محمدامین خراسانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: khorasani_ma@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/khorasani_ma

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~khorasani_ma

 

 

دکتر زهرا ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: torkashvnd@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ztorkashvand/

رخ نما: https://profile.ut.ac.ir/~ztorkashvand

 

 

دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیلapoura@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلshmotiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس پست الکترونیک: zayyari@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر مجتبی قدیری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آدرس پست الکترونیک: mghadiri@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و گردشگری

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 


 

 

 

 

 دکتر فضیله دادور خانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

 دکتر سیدعلی بدری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلsabadri@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل:sarajaei@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای روستایی و GIS

ایمیلhfaraji@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 دکتر حسین منصوریان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: H.Mansourian59@ut.ac.i

 

اطلاعات تکمیلی:-

 

 

 

دکتر محمد سلمانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلsalmanim@voila.fr

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 دکتر زهرا ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل:ztorkashvand@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 دکتر علیرضا دربان آستانه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلastaneali@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 دکتر علی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: a.hosseini@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی:-

 

 

دکتر محمدامین خراسانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلkhorasani_ma@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی