نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برای دانشجویان غیر ایرانی

اطلاعیه برای دانشجویان غیر ایرانی


اطلاعیه

از تمام دانشجویان محترم غیر ایرانی دانشکده تقا ضا می شود آدرس پست الکترونیک خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند.

iageo@ut.ac.ir