نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداری-رفاهی-پشتیبانی

اداری-رفاهی-پشتیبانی


 

 امور اداری ،رفاهی و پشتیبانی


اجرای خط مشی تعیین شده توسط ریاست و معاون  اداری و مالی دانشکده  به منظور حسن اجرای امور اداری ، رفاهی ،پشتیبانی و دبیرخانه

دانشکده بر عهده امور اداری و رفاهی دانشکده می باشدکه در  دوبخش ذیل انجام می گردند:
1-اعضای هیات علمی
2-اعضای غیر هیات علمی


1)اعضای هیات علمی:

عمده فعالیت های این بخش شامل:
الف) تکمیل اطلاعات اعضای  هیات علمی در سیستم پرسنلی دانشگاه و  صدور احکام  به شرح ذیل:

  • استخدام پیمانی ،رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی – ارتقاء مرتبه –ترفیع پایه – افزایش حقوق ومزایا-انتصاب- برقراری یا قطع  فوق العاده عائله مندی و حق اولاد- پاداش ازدواج و.. 
  • ماموریت های پژوهشی –سفرهای علمی داخل  و خارج ازکشور و شرکت در سمینارها و همایشها و مجامع علمی
  • قطع و برقراری فوق العاده ماموریت-مرخصی بدون حقوق –مرخصی های تابستانی – بازخرید و ذخیره مرخصی پستهای اجرائی

ب ) ارائه و تکمیل فرمهای ترفیع پایه – جذب وتکمیل اطلاعات مربوطه در سیستم پرسنلی

  -صدور معرفی نامه ها وگواهی اشتغال به کار

ج)معرفی جهت دریافت انواع وامها ( بانک تجارت- بانک ملت –وام مسکن – وام طرح الماس و...)
 

د) انجام کلیه مراحل مربوط به بیمه تکمیلی شامل بررسی ثبت نام – تایید- تحویل کارت بیمه تکمیلی وارسال فرمهای اعلام خسارت بیمه به بیمه دانشگاه
ه) معرفی جهت استفاده از مهمانسراهای طرف قرارداد با دانشگاه و مجتمع رفاهی خزرآباد با توجه به سهمیه تعیین شده از طرف دانشگاه

 

2)اعضای غیر هیات علمی
الف) تکمیل اطلاعات کارکنان در سیستم پرسنلی دانشگاه و صدور احکام به شرح ذیل:

 استخدام پیمانی ،رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی ،قراردادی و قرارداد خدماتی– ارتقاء پایه –افزایش حقوق   ومزایا – ماموریت آموزشی-  انتصاب – انتقال- مرخصی بدون حقوق- برقراری یا قطع  فوق العاده عائله مندی وحق اولاد –پاداش ازدواج ویا هزینه کفن ودفن
ب) معرفی کارکنان و تایید آن جهت طی دوره های مرتبط با پست سازمانی
ج) تکمیل فرمهای انتصاب ،انتقال و...وطرح درکمیته های مربوط
د) ارزیابی وارزشیابی کارکنان وپیگیری امور مربوط به آن
ه) ارسال گزارشهای لازم و لیستهای مورد نیاز ریاست و معاون دانشکده و مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
و) صدور گواهی اشتغال بکار و معرفی نامه های رفاهی و وام
ز) ارسال بخشنامه ها از طریق اتوماسیون
ح) بررسی حضور وغیاب کارکنان –اضافه کار و بازخرید مرخصی ها-ثبت مرخصی ها
ط) کارهای مربوط به امریه سربازی
ی) انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی
ک) انجام و نظارت بر امور  مرسولات دانشکده
ل) انعقاد تمام قرار دادهای دانشکده -و....