نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن واحد تغذیه

شماره تلفن واحد تغذیه


شماره تلفن واحد تغذیه و شماره موبایل آقای کریم زاده کارمند تغذیه 

۶۱۱۱۲۲۷۰ داخلی ۱۳۵

 

۰۹۱۲۴۰۲۳۹۹۴ آقای کریم زاده