نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید شهری

اساتید شهری


دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل:apoura@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: zayyari@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: hataminejad@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: sarajaei@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر حسین منصوریان

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: h.mansourian59@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما

دکتر علی حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: a.hosseini@ut.ac.ir

صفحه رزومه

صفحه رخ نما