گروه طبیعی گروه طبیعی

معرفی گروه معرفی گروه

معرفی گروه جغرافیای طبیعی

بنای محوری جغرافیای طبیعی شناخت عوامل طبیعی، و فیزیکی مؤثر بر زیست و توسعه فعالیت­های انسانی است. هدف آن تشریح، تخمین و تفسیر الگوهای متغیر مکانی و فضائی است. متغیرهایی همچون سامانه آب و هوا، منابع اکولوژی و فیزیکی سطحی و تغییر و تحول آنها در طول زمان و اثرات مثبت و منفی آنها بر الگوهای فعالیتی انسان مورد توجه جغرافیای طبیعی است. گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا ریشه در تفکیک گروه جغرافیا به دو رشته جغرافیای طبیعی و انسانی در دهه پنجاه دارد و از این جنبه سابقه فعالیتی آن بیش از چهار دهه می­ باشد. امروزه گروه جغرافیای طبیعی ترکیبی از دو رشته آب و هواشناسی و ژئوموفولوژی در دوره کارشناسی، تفکیک آنها به زیرشاخه ­های مختلف و با اضافه شدن مخاطرات طبیعی و انسانی به تنوع انتخاب برای دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیای طبیعی افزوده می ­شود. این گروه به صورت متناوب در دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری در زیرشاخه­ های مختلف آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشجو می ­پذیرد. همچنین این گروه با جذب دانشجو در دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری هدف بنیادی خود را در شناساندن زمینه ­های فعالیتی و قابلیت­ های علمی و کاربردی و افزایش در پژوهش ­های جغرافیای طبیعی در تولیدات علمی مراکز علمی و پژوهشی کشور دنبال می­ کند. در حال حاضر گروه با داشتن 14 عضو هیئت علمی در رشته­ ها و گرایش­ های مختلف و از دانشگاه ­های مختلف داخلی و خارجی بزرگترین گروه علمی دانشکده جغرافیا محسوب می ­شود.