اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قاسم عزیزی

قاسم عزیزی،

استاد
  • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113041
صفحه رخ نما