اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قاسم عزیزی

قاسم عزیزی

قاسم عزیزی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02161113041
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدمهدی آبادی جو راوری شبیه سازی عددی نقش ارتفاعات در بارش های استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
محسن ارسلانی Monthly reconstruction of precipitation fluctuations using ring widths of Quercus brantii Lindel and Cupressus sempervirens in southern Zagros, Iran دکتری دانلود 1397/07/04
اباذر اسمعیلی محمودآبادی واکاوی سامانه های فشار اثرگذار بر اقلیم ایران در فازهای حدی نوسان جنوبی (SOI) و اطلس شمالی (NAO) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
کاوه باخویشی Contemporary Morphoclimatic zonation and comparison with wurm in west and north-west of Kurdistan province دکتری دانلود 1392/03/29
اشرف تخت اردشیر ارزیابی روش های درون یابی بارش دراقلیم شناسی (مورد: جنوب¬غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
مریم تورانی تعیین حریم سیل‌گیری طالقان رود با استفاده از روش‌های کمی (مطالعه موردی: پل وشته در بالادست تا پل گلینک) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
زینب سادات حسینی اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی وقوع سیلاب های شهری در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
امیر حسنوند تأثیر تغییرات آب و هوا بر پراکنش مالاریا در سواحل جنوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
مهدی خزایی analysis of the synoptic Foundations of Iran's summer subtropical high pressure and their effects on evapotranspiration of the southwest of the country دکتری دانلود 1396/06/28
محمود داودی مقایسه اقلیم مناطق شمالی و جنوبیِ نیمه غربی ایران در دوره هولوسن نمونه موردی: دریاچه پریشان، تالاب هشیلان و دریاچه نئور دکتری دانلود 1393/09/09
فاطمه ربانی شبیه سازی پیامد های تغییر اقلیم بر محصول زراعی برنج در منطقه خزری دکتری دانلود 1394/06/21
امید رحیمی شواهد ژئومورفولوژی تغییرات سطح دریاچه ی زریبار در طی دوره ی هولوسن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجتبی رحیمی Relationship between snow cover variability in the southern slope of central Alborz with atmospheric circulation patterns دکتری دانلود 1396/05/23
هما رستمی گهراز تحلیل سینوپتیکی مکانیسم های بارش بهاره و تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/12
لیلا رضایی مهدی آبادی Numerical Simulation the Role of Geographical Features on the Sea Breeze in the Caspian Region کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
طیب رضیئی بررسی ارتباط الگوهای گردش جوی تراز 500 هکتوپاسکال و دوره های خشک و تر در غرب ایران دکتری دانلود 1386/06/31
فیروز رنجبر شبیه سازی روند شاخص های حدی دما و بارش ایران دکتری دانلود 1395/09/02
ایمان روستا تحلیل آماری- سینوپتیک سوزبادهای فراگیر شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/18
ایمان روستا اثرات گرمایش جهانی بر بلوکینگ های اقیانوس اطلس شمالی و ارتباط آن با بارش ایران دکتری دانلود 1394/05/17
علی اصغر روشن بررسی آگروکلیمای نواحی سازگار با کشت زیتون (olea europaea L) در ایران دکتری دانلود 1386
غلام رضا روشن شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر نیاز ابی گندم در ایران دکتری دانلود 1390/06/29
سید حبیب الله سعیدی سوق مقایسه نیمرخ شخصیتی ساکنین اقالیم متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/20
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی اکبر شمسی پور تحلیل خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور در منطقه کاشان دکتری دانلود 1386
رضا صفایی راد شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در زاگرس میانی مطالعه موردی: تالاب هشیلان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
رضا صفایی راد الگوی تغییرات آب‌ و ‌هوایی و محیطی زاگرس و جنوب شرقی ایران در هولوسن دکتری دانلود 1397/11/13
رضا صفایی راد الگوی تغییرات آب‌و‌هوایی و محیطی زاگرس و جنوب شرقی ایران در هولوسن دکتری دانلود 1397/11/13
طاهر صفرراد پیامدهای گرمایش جهانی بر بارش ایران دکتری دانلود 1393/11/12
طاهر صفرراد مدلسـازی و تحلیل فضـایی بارش در مناطق کوهستانی مطالعه‌ی موردی: زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
زهرا صمدی تاثیر نوسانهای دمای سطح دریا (SST) بر بارش مناطق غرب ایران با استفاده از داده های ماهواره ای دکتری دانلود 1388/12/20
خشایار صنعتی امکان سنجی اقلیمی کشت توت فرنگی در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1386
فائزه عباسی ارزیابی سهم تغییراقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
معصومه علی دادی تاوه قطبی ونقش آن در تعیین نوع ومقداربارش در غرب میانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
بهادر غلامی تغییرات اقلیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌های جدید در جغرافیای سیاسی دریاها (مطالعه موردی: ذوب شدن یخ‌های قطب شمال) دکتری دانلود 1394/12/08
وحید فیضی Reconstruction of late Quaternary Climate Using Loess Sediment of Azadshahr Region دکتری دانلود 1394/12/04
حسین علی قنبری کرچائی Numerical Simulation and synoptical Analysis of Air pollutants in Tehran By TAPM دکتری دانلود 1388/07/14
نفیسه گودرزی فراهانی تحلیل درجه حرارت بیابان لوت با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS از ماهواره TERRA کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسماعیل یلمه بررسی شرایط جوی مرتبط با آتش سوزی جنگلها در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
محمدحسن ماهوتچی واکاوی موسمی جنوب آسیا و ارتباط آن با بارش های تابستانه جنوب شرق ایران دکتری دانلود 1397/11/30
هادی محمودی میمند توسعه ساختار بهینه شبکه باران سنجی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه کرخه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
مرتضی میری Analysis of Relationship between Climate Change and Zagros forests decline (A case study: Ilam Region) دکتری دانلود 1395/04/26
معصومه مقبل رفتارسنجی الگوهای دمایی سطوح فیزیکی در شهر تهران دکتری دانلود 1392/10/15
معصومه مقبل بررسی تاثیر گرمایش جهانی بر نوسانات سطح آب دریای خزر(مطالعه موردی:غرب دریای خزر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فرهاد مقیمی حیدرانلو Analysis of the North Atlantic Oscillation impacts on the middle levels of the atmosphere of the North West's height anomalies at the time of occurrence of frost کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سعید نگهبان بازسازی تغییرات مورفودینامیک حاشیه غربی دشت لوت بر اساس مطالعه نبکاها دکتری دانلود 1393/02/13
محمد هاشم زاده جازار تحلیل همدید منشاء بادهای 120 روزه سیستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
یدالله یوسفی تغییرپذیری زمانی و مکانی تناوب های بارش در کرانه های جنوبی دریای خزر دکتری دانلود 1390/06/21
ناصر ابراهیمی ارزیـابی اقلیـم برای توریسم در شهرستـان سـردشت کارشناسی ارشد دانلود 1383
بیژن ابوالحسنی نژاد قابلیتها و محـدودیت های اقلیمـی صنعت گردشگـری در شهرستـان رامسـر و تنکابـن کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعید احمدی مقایسه روند بارش ودمادرایستگاه شهری وغیرشهری(مطالعه موردی:اراک وشمس آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
داریوش یاراحمدی تأثیر پدیده انسو بر تغییرات بارش ایران دکتری دانلود 1385/09/06
داریوش یار احمدی بررسی تاثیر اقلیم بر کشاورزی دشت سیلاخور با تاکید بر کشت گندم دیم کارشناسی ارشد دانلود 1380
آزاده اربابی تاثیرخشکسالی برروی منابع آبهای زیرزمینی دشت قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1380
عزت اله ارسلانی ارتباط دما وبارش دیرینه منطقه زاگرس میانی با شاخص¬های پیوند از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
محسن ارسلانی بازسازی تغییرات دما و بارش زاگرس میانی با استفاده از حلقه های درختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
ندا اسفندیاری چرمی تبیین نقش عناصر جوی در طراحی مجتمع های مسکونی با مدلسازی خرد مقیاس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
حمیده افشارمنش تحلیل سینوپتیکی بارش های تابستانه جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
مهری اکبری تاثیر نوسانات اقلیمی بر کیفیت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود و دشت ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/19
طیبه اکبری ازیرانی بازسازی آب و هوای دیرینه و تاریخچه پوشش گیاهی کوههای تالش و شرق آذربایجان در اواخر دوره یخبندان و دور هولوسن دکتری دانلود 1391/04/28
طاهره اله آبادی تحلیل سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
ژوان امینی مدل سازی خرد مقیاس آلودگی هوای تهران (مطالعه موردی: مسیر آزادی – تهرانپارس) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
علی بیضائی بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1382
پرویز پنجه کوبی تحلیل ارتباط آلودگی هوای شهر تهران با وارونگی دما کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
فاطمه پوریانژاد بررسی تدوام باد منجیل در قزوین و تهران کارشناسی دانلود 1379
زهرا تهرانی وند ارتباط بین عوامل و عناصر آب و هوایی و آلاینده های جوی با تشدید بیماری آسم کودکان در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
مجید جاوری تغییرات زمانی دما و بارش ایران دکتری 1380
حسن جعفری سیریزی ارزیابی مقدماتی آسیب‌پذیری انسان نسبت به جزایر گرمایی شهری مطالعه موردی: تهران و ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
تهمینه چهره آرا ضیائی بررسی مراکز فشار مؤثر بر اقلیم ایران طی فازهای NAO و SOI کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مجید حبیبی نوخندان آب و هوا و ایمنی جاده های کوهستانی ایران مطالعه موردی جاده های هراز و فیروزکوه دکتری دانلود 1383
محمدامین حیدری اثر گرمایش جهانی بر مراکز کنش جوی موثر بر آب وهوای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدیه حسین پور مکانیسم شکل گیری بادهای محلی و منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
فرهاد حسین زاده بررسی اقلیمی امکان کشت دوم برنج درشهرستان قائم شهر با تاکیدبرکشت طارم کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی حنفی برآورد حداکثر سیلاب محتمل با استفاده از حداکثر بارش محتمل و حداکثر بارش 24 ساعته(مطالعه موردی: حوضه آجی چای تبریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/08
مائده خلیلی ارتباط بلاکینگ و ناهنجاری های بارش در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/15
اسماعیل دانشمندی تجزیه و تحلیل های متغیرهای ژئومورفیک موثر در مدیریت جاده ای(مطالعه موردی: جاده هراز) دکتری دانلود 1387/02/18
محمود داودی امکان سنجی کشت پنبه دیم در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
مجتبی رحیمی تحلیل آماری – همدیدی خشکسالی‌های جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
دانا رستمی تحلیل تغییرات زمانی شدت، گستره و منشاء طوفان های گرد و غبار در جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/29
حسین رضایی نقش کم فشارهای بریده در بارش ایران دکتری دانلود 1396/12/20
فیروز رنجبر ارزیابی شرایط اقلیمی برای توسعه صنعت گردشگری به روش TCI(مطالعه موردی: استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
محمود روشنی بررسی تغییرات اقلیمی سواحل دریای خزر (دما، بارش، رطوبت و ابرناکی) کارشناسی ارشد 1382
رضا رئیسی شبیه‌سازی خردمقیاس متغیرهای آب‌وهوایی در گذرگاه‌های شهری نمونه موردی :میدان انقلاب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سمیه زارع مدلسازی شکل گیری نسیم دریا در سواحل شمالی خلیج فارس و تاثیرآن بر لایه مرزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
حمزه زمانی شواهد و حدود گسترش یخچالهای کواترنری در البرز مرکزی دکتری دانلود 1388/07/15
عبدالرضا زندی نقش ضخامت لایه پایین وردسپهر بر بارش غرب میانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
داود سلمانی شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در شمال غرب ایران (موردی : دریاچه نئور ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
مهرانگیز سلیمانی بررسی اثر اقلیم بر کشت و عملکرد سیب در استان کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزاد سلمانیان طراحی و شبیه سازی اقلیمی فضاهای فعالیتی ( قطعه زمین 9000 متری محدوده دولتخواه در منطقه19 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
اکبر شائمی ارزیابی اثرات گرمایش جهانی بر مناطق بیوکلیمایی ایران دکتری دانلود 1383
هنگامه شیراوند برآورد حداکثر سیل محتمل حوضه سد گلستان بر مبنای حداکثر بارش محتمل سینوپتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1383
زلیخا شفیعی مطالعه آماری - همدیدی رخداد امواج گرمایی فراگیر تابستانه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
عزت الله صفرخانی ارتباط خشکسالی های اقلیمی و کشت گندم دیم در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسین ضیایی بررسی فرایندهای هیدرو- ژئومورفولوژیک حوضه آبخیز رودخانه رودبال در بهره برداری اراضی زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدحسین عابدینی ارتباط خشکسالی و منابع آب کارستی( مطالعه موردی : حوضه کارستی مهارلو ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
داریوش عاملی هیدرولوژی رودخانه تروال کارشناسی دانلود 1380
اسماعیل عباسی تحلیل و شناسایی الگوهای سینوپتیکی ایجاد بارش های سنگین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
الهام عبداللهی The effect of climate change on the situation of settlements around Jazmourian wetland کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/10
مریم عدالت مقدم Synoptic analysis of change in the intensity-duration of heat waves in south of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
زهرا علی بخشی واکاوی آماری– همدیدی یخبندانهای متوسط و شدید تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/09
تیمور علیزاده شناسایی اثر گرمایش جهانی بر توزیع آماری – دینامیکی چرخندها در مدیترانه دکتری دانلود 1395/02/13
زهرا غلامی پاکدهی ارتباط شرایط اقلیمی منطقه رودبار با عملکرد محصول زیتون کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمود غلامحسینی مطالعات هیدرولوژیکی حوضه میقان جهت استفاده بهینه وتامین آب شرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1380
نیما فرید مجتهدی تحلیل آماری و سینوپتیکی یخبندان های کرانه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرید فروغی پیش بینی پذیری رواناب در غرب ایران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین دکتری دانلود 1395/06/31
ارشد قاسمی بگتاش بررسی هیدروکلیما تولوژی حوضه رودخانه لیلان چای ( امکان سنجی توسعه سطح زیرکشت) کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی کاظمی نجف آبادی امکان سنجی کشت زیتون در استان اصفهان با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1383
سیف اله کاکی The Spatial-Temporal Range of Subtropical High Pressure and Polar Vortex and Their Impacts on Iran's Climatic Season Changes کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
یعقوب کریمی تاثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی دشت های میانی حوضه رودخانه سیوند کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی کریمی بررسی تاثیر رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی شمیران (منطقه یک ) کارشناسی ارشد دانلود 1383
هادی کرمیان فرد Synoptic analysis of precipitation difference in Southeast and Southwest of Caspian Sea. کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/23
محمد حسن ماهوتچی واکاوی همدیدی - ترمودینامیک توفان‌های تندری شمال‌شرق‌ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهرداد محمد مرادیان مقایسه بی هنجاری های ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای زیرین جو در دوره های ترسالی و خشکسالی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
یعقوب محمدی مقدم ارزیابی کمی و کیفی فرسایش بر اساس مدل غ CAISPع مورد: حوضه دوآب الشتر کارشناسی ارشد 1378
مرتضی میری واکاوی آماری- همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
جعفر معصوم پورسماکوش مکانیسم شکل گیری نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر دکتری دانلود 1389/11/30
مجتبی مهدیان ماهفروزی بررسی اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی فضایی جزیره گرمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اصغر مولایی پارده واکاوی همدیدی شرجی های فراگیر استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
امید نبوی تحلیل سینوپتیک شدت بارش استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
معصومه نیری مطالعه ارتباط بارش های غرب ایران با نمایه های اقلیمی به منظور پیش بینی بارش فصلی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
علی نظافت بارش _ رواناب حوضه آبخیز کامه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن هادی تحلیل فضایی خشکسالیهای اخیر دشت خنداب کارشناسی ارشد 1383
محمد ویسی تحلیل سینوپتیکی دوره های یخبندان در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
حسن یوسفی زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر و تاثیر سینوپتیکی آن بر بارش های پاییزی منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1382
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران 4801358 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آب و هواشناسی 4801193 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک 4801371 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آب و هواشناسی 4801193 2 01 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی دیرینه پیشرفته 4801362 2 11 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل همدیدی آب و هوای ایران 4801376 2 11 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس 4801375 2 11 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران 4801358 2 52 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک 4801371 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آب و هواشناسی 4801193 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آب و هواشناسی دیرینه پیشرفته 4801362 2 28 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آب و هواشناسی سینوپتیک ایران 4801715 2 28 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکروکلیمای شهری 4801717 2 31 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران 4801358 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب و هواشناسی دینامیک 4801719 2 28 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک 4801701 2 50 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1