Faculty Members Faculty Members

Mansour Jafarbeglo

Mansour Jafarbeglo

Mansour Jafarbeglo    (FA Page)

Associate Professor
| | ()
Contact Number: -
Room: -
Email: 

National ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Alireza Abasi بررسی تغییرات زمانی بستررودخانه جغاتو (زرینه رود )از روستای قیزکورپی تا شهر محموداباد B.S
Somayeh Alipour بررسی نقش مخاطرات طبیعی بر ایمنی جاده قیدار- سلطانیه B.S
Farzaneh azizi Azizi خشکسالی وپیامدهای آن ( مطالعه موردی رودخانه خررود در جنوب غربی دشت قزوین ) B.S
Alireza Baesi ژئوتوریسم شهر تهران ( ژئوسایت توچال) B.S
Atefe Bakhtiari آشکار سازی تغییرات آبراهه های سطح مخروط افکنه جاجرود درمحدوده ورامین M.S
Hamid Bazreghari ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان M.S
Khadigeh Ehteshamipor پهنه بندی سیلاب های شهر سبزوار به منظور ساماندهی کانال های شهری M.S
Somaye Emadadin تحلیل مقایسه ای شواهد ژئومورفولوژیک تغییرات سطح اساس رودخانه های منتهی به جنوب شرقی دریای خزردر کواترنری پسین (رودخانه نکا و گرگانرود) Ph.D
Mahdi Fasihi ramandi بررسی جغرافیای طبیعی شهر زاهدان ( با تاکید بر ژئومورفولوژی و منابع آب ) B.S
AHMAD FAVAZELI ارزیابی مدیریت ریسک سانحه(بم) M.S
Saeid Ganbarpour تعیین حریم ممنوعیت احداث بنا بر پایه پهنه های گسلی و زمین لغزش در کلانشهر تبریز M.S
Farhad Gharabaghi مدل سازی آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله در منطقه 6 تهران M.S
Morteza Jahed navokhi بررسی مقایسه ای مخاطرات آلودگی آب در دو حوضه شمال ( کارده ) و غرب ( طرقبه ) مشهد M.S
Zahra Karimi بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز ولیان از نظر سیل خیزی B.S
Hadi Mohamad moradi بررسی آسیب پذیری مدارس ابتدایی شهر بیجار در برابر زلزله و آتش سوزی M.S
Negar Namadmal مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر سقز M.S
Fatemeh Rahi مقایسه تحول مخروط افکنه های فشندوجابان B.S
SAHAR RAMEZANI بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز کن B.S
Samaneh Riahi اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند M.S
Hosein Rohaninejad ارزیابی و معرفی جاذبه های طبیعی و ژئوتوریسمی حوضه آبخیز جاسب M.S
Amjad Saifi laleh آمایش سرزمین در استان کردستان با رویکرد دفاعی M.S
Abdolbaset Sedeghimehrabadi پهنه بندی حرکت های دامنه ای حوضه بدرانلو M.S
Somayeh Zahabnazouri ژئومورفولوژی مخروط های آتشفشانی بیدخان و مساحیم Ph.D
تحلیل اثر فرسایش آبراهه ای در پایداری خطوط انتقال انرژی (مطالعه موردی: خط لوله گاز نهم سراسری) Ph.D Download 1397/11/30
ارزیابی تاثیرات و تغییرات کاربری اراضی اطراف رودخانه کن بر منابع زیر زمینی M.S Download 1394/01/25
تاثیر ژئومورفولوژی کارست در ویژگی های کمی و کیفی آبخوان¬های کارستی حوضه های قره سو و الوند در استان کرمانشاه Ph.D Download 1394/01/29
پهنه بندی فرسایش با استفاده از داده های ASTER در حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار M.S Download 1386/12/12
شرایط آب و هوایی مؤثر بر ایمنی حمل و نقل جاده‌ای در محور کرج-چالوس M.S Download 1384
پتانسیل سنجی اراضی به منظور ایجاد نیروگاه¬های فتوولتائیک برمبنای سیستم-های تصمیم¬گیری چندمعیاره و داده¬های سنجش از دور در ایران M.S Download 1391/08/20
بررسی مقایسه‌ای مخاطرات آلودگی آب در دو حوضه شمال (کارده) و غرب (طرقبه) مشهد M.S Download 1395/11/12
تحلیل تغییرات شبکه کانال های گیسویی مخروط افکنه های حبله رود و کردان M.S Download 1391/05/08
Geomorphologycal zoning of Gorgan city by focus on urban development feasibility M.S Download 1396/06/27
مخاطرات ژئومورفولوژیکی جادة کن امام زاده داوود M.S Download 1388/07/21
مقایسه ویژگی های مورفومتری حوضه های زهکشی در سیل خیزی آنها (مطالعه موردی: دامنه های جنوبی سهند و سبلان) M.S Download 1390/06/30
بررسی مقایسه‌ای و پهنه‌بندی زمین‌لغزش با استفاده از دو مدل AHP و LNRF(محدوده: محور هراز - امام‌زاده هاشم تا آب اسک) M.S Download 1388/12/26
بررسی تطبیقی مورفودینامیک لندفرم‌های مخروط‌های آتشفشانی بیدخوان و مساحیم در کواترنری Ph.D Download 1392/12/05
تأثیر تغییر پوشش و کاربری اراضی شمال تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه¬ی دربند M.S Download 1392/07/10
شواهد ژئومورفولوژی تغییرات سطح دریاچه ی زریبار در طی دوره ی هولوسن M.S Download 1391/06/29
بررسی عوامل موثر در تغییرات بستر رودخانه ارس ( سد میل مغان تا خروجی رودخانه از ایران) M.S Download 1392/06/24
Assess and Prioritize Risk for Drinking Water in Rural Arease M.S Download 1395/11/03
ارزیابی و معرفی جاذبه های طبیعی و ژئوتوریسمی حوضه آبخیز جاسب M.S Download 1391/11/15
بررسی و ارزیابی روش های کمی و کیفی تغییرات کاربری و پوشش زمین درمنطقه کاشان با استفاده از تحلیل تصاویر سنجش از دور ( سنجنده های TM وETM+ ) M.S Download 1387/11/14
بررسی قابلیت سنجنده های LISSIII و ASTER برای ارزیابی نمکزارهای ایران و امکان کالیبراسیون آنها M.S Download 1388/04/08
سیستم پیشنهادگر مکانی برای بخش مسکن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری شهر تهران M.S Download 1390/07/19
بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی با استفاده از مطالعه پادگانه‌های دریاچه‌ای Ph.D Download 1394/03/27
The Assessment of Mass Movements and Critical Levels in Badranlow Basin M.S Download 1397/06/31
مقایسه توسعه کارستی توده پرآو _ بیستون و تاقدیس نوا در استان کرمانشاه M.S Download 1387/11/26
تحلیل فضایی مرگ‌ومیر ناشی از تروما طی دوره سال های1385 تا1395 مطالعه موردی منطقه جنوب تهران M.S Download 1396/07/04
Geomorphologic evidences of base level changes in Southeast Rivers of the Caspian Sea in the late Quaternary (case study: Gorgan River and Neka River) Ph.D Download 1391/10/11
Hydrogeomorphological investigatior of Cheshme-Ali Damghan karst aquifer M.S Download 1393/06/31
تاثیر خشکسالی های اخیر بر روند پیشروی ریگ گناباد(1385-1380) M.S Download 1390/12/06
ژئومورفولوژی زاگرس جنوب شرقی ( شمال تنگه هرمز) و تأثیر آن بر دفاع غیر‌عامل از مراکز حیاتی، حساس و مهم (با تأکید بر مکان یابی) Ph.D Download 1392/01/28
قابلیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر ماسال با تاکید بر فرآیند های دامنه ای M.S Download 1387/12/26
ارزیابی مدیریت ریسک سانحه؛ مطالعه موردی: شهر بم M.S Download 1393/12/11
Ecogeomorphologic Changes of Nekaroud in Comparison with Tajan River Ph.D Download 1395/07/12
ارتباط بین لیتوژئومورفولوژی، کارستی شدن و جریانهای سطحی در منطقه آهکی اشترانکوه Ph.D Download 1393/03/26
Vulnerability modeling of buildings against earthquakes in the 6th District of Tehran M.S Download 1395/11/12
تحلیل تحولات مورفوتکتونیک زون گسلی قم – زفره Ph.D Download 1398/07/01
ارزیابی مخاطرات ناشی از توسعه فیزیکی شهر صحنه طی 50 سال گذشته و پیش بینی ان برای آینده M.S Download 1393/12/25
تعیین تقـویم کشت گنـدم دیم در استان همدان با استفاده از داده های اقلیمی M.S Download 1384
بررسی ویژگی های هیدروژئومورفولوژیک چشمه کارستی روانسر M.S Download 1396/06/20
مکان‌یابی کشت زعفران در استان قزوین M.S Download 1384/07/13
Identification and zoning of natural hazards Kabul M.S Download 1395/03/31
تحلیل آسیب پذیری کالبدی ناشی از وقوع زلزله در منطقه 10 تهران M.S Download 1393/10/27
ارتباط شدت و مدت یخبندان با عملکرد محصول سیب درختی در استان آذربایجان شرقی M.S Download 1390/07/18
تحلیل مقایسه ای تحول مخروط افکنه های دامنه جنوبی البرز شرقی (دامغان تا گرمسار) Ph.D Download 1390/11/10
تعیین حریم سیل گیر رودخانه چم توتشامی، به منظور توسعه سکونتگاهی M.S Download 1391/06/29
تحلیل قابلیت ژئومور فوسایت های شهر خرم‌ آباد و پیرامون آن و ارائه مدل بومی ژئوتوریسم شهری Ph.D Download 1398/04/16
مدل سازی توان اکولوژیک سرزمین از منظر کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سیستم-های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) M.S Download 1390/06/30
مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر سقز M.S Download 1394/01/25
ارزیابی و تبیین احساس امنیت در مناطق مرزی(مطالعه موردی: مرز اروند رود) M.S Download 1395/09/15
راهبردهای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله(مطالعه موردی :شهرستان دره شهر) M.S Download 1394/03/26
بررسی علل فرونشست و شکاف های موجود در سطح دلتای میناب M.S Download 1391/11/21
هیدروژئو مرفولوژی رودخانه قلعه نو با تاکید بر فرسایش رسوب M.S Download 1386/12/14
ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه آتی شهر اراک M.S Download 1394/10/23
مطالعه سینوپتیکی الگوهای جوی و فراوانی و مسیر چرخندها در دوره‌های ترسالی غرب میانه ایران M.S Download 1385
آشکارسازی تغییرات آبراهه‌های سطح مخروط‌افکنه جاجرود در محدوده ورامین M.S Download 1393/10/28
ارزیابی توانهای ژئوتوریسم در شهرستان طالقان M.S Download 1391/11/30
پیش بینی آلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی M.S Download 1392/04/01
قابلیت های ژئومورفولوژیکی توسعه شهری بیرجند M.S Download 1384
اثر یخبندان بر محصول سیب زمینی در نواحی مختلف استان اردبیل M.S Download 1384
شناسایی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی تحدید کننده توسعه شهر خرم‌آباد M.S Download 1385
Tehran potential earthquake hazard potential job evaluation M.S Download 1394/06/23
آمایش سرزمین در استان کردستان با رویکرد دفاعی M.S Download 1394/04/13
The assessment of Earthquake hazards in northwestern Tehran city M.S Download 1395/07/05
بررسی اقلیم شهرستان تاکستان از دید جغرافیا B.S Download 1376
بررسی پتانسیل رسوبدهی حوضه آبخیز فشند با استفاده از مدل هیدروفیزیکی M.S Download 1387/11/21
بررسی آثار و پیامدهای هیدرو پلتیکی خشک شدن دریاچه ارومیه بر مناطق همجوار M.S Download 1394/06/30
ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری در کاهش رسوبدهی حوضه آبخیز سد نهم ( زیر حوضه زنجانرود) M.S Download 1385
مدل‌سازی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله در منطقه 6 تهران M.S Download 1395/11/12
تعیین حریم ممنوعیت احداث بنا بر پایه ی پهنه های گسلی و زمین لغزش در کلان شهر تبریز M.S Download 1394/12/19
بررسی آسیب پذیری مدارس ابتدایی شهر بیجار در برابر زلزله و آتش سوزی M.S Download 1394/02/23
Assessment and explanation sense of security in the border areas, case study (Arvand river border) M.S Download 1395/09/15
Showing 12 results.
of 1
Showing 12 results.
of 1