اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید محمد زمان زاده

سید محمد زمان زاده

سید محمد زمان زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر احمدی مکانیسم شکل¬زای کواترنری روی ماسه سنگ آغاجاری در شمال غربی مسجدسلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
مهدی احمدی تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه دشت کهور لامرد ، فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
فائزه آفریده تاثیر تکتونیک بر روی لندفرم های کواترنری دره طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
افسانه اهدائی تحلیل نقش عوامل محیطی در مکان گزینی سکونت گاه های پیش از تاریخ دشت ورامین با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی (مطالعه ی موردی: محوطه ی باستانی چالتاسیان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
رضا علی توکلی ژئوتوریسم شهرستان جیرفت با تأکید بر توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سمیرا چزغه زمین باستان شناسی استقرارگاههای پیش از تاریخ دشت تهران با تاکید بر شبکه زهکشی (مطالعه موردی تپه های میمون آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عبدالحسین حاجی زاده فر بازسازی شرایط محیطی زیستگاه¬های انسانی هولوسن با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی دشت بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
مهدی رمش مقایسه فرسایش پذیری سازنده های حوضه کال سالار از طریق داده های رسوب شناسی ونتایج حاصله از مدلهای پهنه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
کوسار رمضانی تاثیر فرایندهای ژئومورفولوژیک حوضه های دورسیان،نوریاب و سراب هولی بر توسعه شهری پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/16
داود سلمانی شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در شمال غرب ایران (موردی : دریاچه نئور ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
سیامک شرفی زمین‌باستان‌شناسی حوضه رودخانه سیمره در قلمرو پادگانه‌های دریاچه‌ای هولوسن دکتری دانلود 1394/10/21
عارفه شعبانی عراقی بررسی شواهد مورفولوژیکی و رسوب شناسی چاله میقان به منظور تعیین حدود گسترش آن در کواترنری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
اصغر نویدفر پالئوژئومورفولوژی محوطه های باستانی جنوب غرب تهران( مطالعه موردی: تپه میمنت آباد و مافین آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
مجتبی هدائی آرانی شواهد مورفولوژیکی گسترش دریاچه ی نمک در کواترنر پسین کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/27
هما واعظی بررسی تاثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
معصومه بنی صفار شناسایی اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی آبراهه گرگانرود مطالعه موردی: رودخانه زرین‌گل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
یوسف زلیخایی مقایسه خاستگاه سازندهای زاکین و فراقان در پسکرانه بندرعباس به منظور استفاده از نتایج در تجزیه و تحلیل شرایط محیطی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
سمیه عمادالدین شواهد ژئومورفولوژیک تغییر سطح اساس رودخانه های منتهی به جنوب شرقی دریای خزردر کواترنری پسین(رودخانه های نکا و گرگان رود) دکتری دانلود 1391/10/11
محمد سعید نجفی شبیه سازی اثر گرمایش جهانی در رخداد و بار بیولوژیک گردوغبار در غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سودابه وظیفه The relationship beetwenlithologyandtectonicsondrainage patternInTaleghan river basin کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 13 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
محیط زیست و حقوق آن 4801282 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
زمین شناسی عمومی 4801285 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی ایران 4801213 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی کارست(با تاکید بر ایران) 4801354 2 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنگ شناسی 4801256 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مبانی محیط زیست 4820056 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مخاطرات محیطی 4801199 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
محیط زیست و حقوق آن 4801282 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری و روستایی 4801779 2 54 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1