سیر گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان دوره كارشناسي

 

مرحله اول

1- وصول تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي و پیگیری ارسال آن توسط دانشجو

2-اصلاح مشخصات فردی توسط دانشجو در سامانه گلستان که شامل موارد زیر می باشد :

الف ) نام و نام خانوادگی

ب) شماره شناسنامه و کارت ملی

ج) اصلاح مشخصات مقطع قبلی دانشجو

د) آدرس و ایمیل،تلفن ، شماره همراه ،كد پستي و...

 

مرحله دوم

1- مراجعه دانشجو به آموزش پردیس به منظورغير فعال نمودن كارت دانشجویی در سامانه گلستان و شروع تسویه حساب

2-تحویل مدارک تسویه حساب به کارشناس آموزش پرديس که شامل موارد زیر می باشد.

الف- کارت دانشجویی و دو قطعه عکس ،تصوير شناسنامه وكارت ملي،تسويه حسابامور دانشجويي ونامه دفترچه اقساط و برگه اعلام بدهي

ب- تصویر کارت پایان خدمت و یا شماره معافیت تحصیلی

ج-دانشجويان فارغ التحصيل كه حائز شرايط دريافت گواهي موقت ميباشندمبالغ هزينه پستي را به شرح ذيل پرداخت مي نمايند.

د- فيش واریزي بهمبلغ 4200 تومان بابت هزینه پستی به شماره حساب 18712202 براي دانشجویان ساکن غیر تهران (دانشجويان مشمول خدمت سربازي از پرداخت هزينه پستي معاف مي باشند .)

ذ-فيش واریزي به مبلغ 3400 تومان بابت هزینه پستی براي دانشجوی ساکن تهران به شماره حساب18712202

س-پس ازدريافت مدارك فوق وتسويه نهايي ازسوي كارشناس اداره آموزش فرم 525صادر و به ساير مدارك ضميمه مي گردد.

 

ضمناً دانشجو تصویر کلیه مدارک فوق را به همراه خود داشته باشد و این اداره از دادن تصویر مدارک بعد از تحویل معذور میباشد.

 

���� لازم به ذكر ميباشد كه گزارش فارغ التحصیلی دانشجويان طي دو مرحله ،اول پیش نویس گزارش وسپس بصورت تايپ شدهجهت تائید به گروه و دانشكده مربوطه ارسال و دريافت مي گردد سپس بعد از تاييد نهايي از طريق دبيرخانه به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارسال ميشود/

بديهي است پس از ارسال اصل گزارش فارغ التحصيلي ،پيگيري مدارك از طريق اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه ميسر مي باشد .