رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر جلوخانی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا

انتصاب جناب آقای دکتر جلوخانی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا


آدرس کوتاه :