نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

-کارگاه­های هجدهمین کنفرانس بین­ المللی پارک­های علمی و فناوری آسیا

-کارگاه­های هجدهمین کنفرانس بین­ المللی پارک­های علمی و فناوری آسیا


سایت کنفرانس و برنامه کارگاه­ها:

 

 

 

 

فرم ثبت نام هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی آسیا  

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:

سازمان/شرکت:

 

درجه علمی:

سمت شغلی:

مدرک تحصیلی:

گرایش تحصیلی:

تلفن:

فاکس:

آدرس:

پست الکترونیک:

 

نوع ثبت نام

نویسنده مقاله ’    شماره مقاله: ..........................

دانشجو ’

حامی کنفرانس ’

ثبت نام گروهی ’

شرکت کننده آزاد ’

سایر ’

 

                   هزینه ثبت¬نام در بخش‌های مختلف همایش

ردیف

نوع هزینه

ثبت نام تا تاریخ 8/05/1393

ثبت نام بعد از تاریخ 8/05/1393

1

عضو انجمن پارک ها* ’

000/000/4 ریال

000/500/4 ریال

2

شرکت کننده آزاد ’

000/000/5 ریال

000/500/5 ریال

3

نویسنده مقاله ’

000/500/2 ریال

000/000/3 ریال

4

دانشجو ’

000/000/2 ریال

000/500/2 ریال

5

ثبت نام گروهی عضو انجمن پارک ها (حداکثر 5 نفر) ’

000/000/18 ریال

000/000/21 ریال

6

ثبت نام گروهی شرکت کنندگان آزاد (حداکثر 5 نفر) ’

000/500/22 ریال

000/500/22 ریال

*  انجمن پارک ها شامل انجمن بین المللی پارک های علمی (IASP)، انجمن آسیایی پارک های علمی و فناوری (ASPA) و 
 انجمن  پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد ایران (STPIA) می باشد.

 

حضور در نشست های تخصصی تجاری سازی

در زمان برگزاری همایش مایل به حضور در کدامیک از نشست های تخصصی زیر می باشید؟

 Commercialization of innovative nanotechnology products 

 Commercialization of innovative biotechnology products

 Commercialization of green aviation technologies

 Commercialization of innovative information technology ideas

 Commercialization of innovative green energy products 

 

هزینه ثبت نام در همایش به شماره حساب 5736049963 نزد بانک تجارت به نام پارک علم و فناوری فارس-سایر منابع واریز گردد و فیش واریز به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود.

                   شماره فیش واریزی:.............................................                        بانک: ................................................... 

مبلغ واریز شده:................................................                          تاریخ واریز:............................................

 

اینجانب .......................................  با ارسال این فرم و فیش های پرداختی هزینه ثبت نام همایش و کارگاه ، علاقمند به شرکت در همایش مزبور می­باشم.

تاریخ: ..........................                                                                                                        امضاء

 

خواهشمند است فرم تکمیل شده و تصویر فیش های واریزی به دبیرخانه کنفرانس به آدرس شیراز،  بلوار دکتر حسابی ، خیابان آرین ، خیابان فناوری ، پارک علم و فناوری فارس، دبیرخانه هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی آسیا و یا به ایمیل کنفرانس  reg.aspa2014@fstp.irارسال گردد.