نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش کامل برگزاری کارگاه کنترل هیجانات منفی در محیط کار جهت کارکنان محترم دانشکده جغرافیا روز شنبه مورخ 30/11/95

گزارش کامل برگزاری کارگاه کنترل هیجانات منفی در محیط کار جهت کارکنان محترم دانشکده جغرافیا روز شنبه مورخ 30/11/95