نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش مراسم انجمن اسلامی دانشجویان تحت عنوان:صبح امید

گزارش مراسم انجمن اسلامی دانشجویان تحت عنوان:صبح امید


انجمن اسلامی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به مناسبت سال تحصیلی جدید برنامه ای را با عنوان "صبح
امید"در روز یکشنبه شانزدهم مهر ماه درساعت یازده الی سیزده در سالن خلیج فارس این دانشکده برگزار کرد .
که مهمانان این برنامه ،دکتر احمد مسجد جامعی از ادوار انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانش آموخته رشته
جغرافیا انسانی از دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و عضو شورای اسلامی شهر تهران و همچنین دکتر قاسم
عزیزی عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران بودند.
در ابتدا، مجری برنامه ضمن خیر مقدم به دانشجویان و اساتید به گفتن تاریخچه ای کوتاه از انجمن بسنده
کرد.
سپس دکتر قاسم عزیزی در باب موضوع مرجعیت علمی و اینکه هر رشته ای در موضوع خودش باید مرجعیت
داشته باشدو مرجعیت یعنی اینکه جایی یا فردی که به آن رجوع میشود . و ان مکان و افراد باید دانشگاه و
اساتید باشند و مجموعه جغرافیا آیا مرجع است و اصلا چه موقع به ان مراجعه میکنند.
همچنین دکترمسجد جامعی در باب موضوع نقش جغرافیا در توسعه پایدار سخنرانی، و موضوعاتی در باب
فعالیت دانشجویی را مطرح کردند