نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه سنجش

گروه سنجش


 

دکتر سیدکاظم علوی پناه

مرتبه علمی: استاد

تخصص: خاکشناسی و سنجش از دور

پست الکترونیک:salavipa@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 English C.V

Persian C.V

شماره تماس:61113538

شماره اتاق:610

دکتر علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:سنجش از دور

پست الکترونیک:ali.darvishi@ut.ac.ir 

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113520

شماره اتاق:407

دکتر نجمه نیسانی سامانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:  GIS

پست الکترونیک:nneysani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113540

شماره اتاق:412

 

 

دکتر آرا تومانیان

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: GIS

پست الکترونیک:a.toomanian@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113540

شماره اتاق:411

دکتر عطاءاله عبداللهی کاکرودی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: سنجش از دور 

پست الکترونیک:a.a.kakroodi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی:-

شماره تماس:61113540

شماره اتاق:411

دکتر سعید حمزه

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: منابع آب - سنجش از دور

پست الکترونیک:saeid.hamzeh@ut.ac.ir  

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113526

شماره اتاق:502

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: GIS،  GIS شهروند-محور، SDSS ، شهرهای هوشمند

پست الکترونیکMrjelokhani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113540

شماره اتاق:409

دکتر مجید  کیاورز مقدم

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: سنجش از دور

پست الکترونیکkiavarzmajid@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی:-

شماره تماس:61113540

شماره اتاق:409

دکتر سارا عطارچی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سنجش از دور,تصاویر راداری

پست الکترونیک:satarchi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113540

شماره اتاق:412

دکتر میثم ارگانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: بهینه سازی، بینایی کامپیوتر، شبکه‌های سنسور، شهرهای هوشمند

پست الکترونیکargany@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

شماره تماس:61113682

شماره اتاق:407

دکتر سیدیوسف عرفانی فرد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: سنجش از دور

پست الکترونیک: erfanifard@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی
شماره تماس :۶۱۱۱۳۵۳۶

شماره اتاق :۳۰۴