نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتب دکتر سید کاظم علوی پناه

کتب دکتر سید کاظم علوی پناه


 

دکتر سید کاظم علوی پناه

 

 

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1392

نوبت چاپ:چهارم

تعداد صفحات: 438

 

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1394

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 293

نام نویسندگان : سید کاظم علوی پناه، حمید رضا متین فر، عمار رفیعی امام

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1387

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 451

نام نویسندگان : آ. م. چندرا- س. ک. گوش

مترجمان: سید کاظم علوی پناه¸ مسلم لدنی

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1394

نوبت چاپ:دوم

تعداد صفحات: 380274

نام نویسندگان : مارکوس بورنگیسر، ویلیام اس . هانگیت، راسل واتکینز

مترجمان: سید کاظم علوی پناه¸ مسعود مینایی ¸حسین نصیری

ناشر: نوربخش

سال چاپ:1389

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 192

نام نویسندگان: گرسیلا مترنیچ، جی آلفرد زینک

مترجمان: سید کاظم علوی پناه، حمید رضا متین فر، هادی عبدالعظیمی

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1392

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 526

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1387

نوبت چاپ:دوم

تعداد صفحات:522

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1388

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 782